BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Case Control Study
Mian Wang, Shu-Juan Ma, Xin-Yin Wu, Xian Zhang, Julius Abesig, Zheng-Hui Xiao, Xin Huang, Hai-Peng Yan, Jing Wang, Meng-Shi Chen, Hong-Zhuan Tan 
World J Clin Cases 8(19):4320-4330. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4320
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Meta-Analysis
Scientometrics
Case Report
Dmitry Vladimirovich Belov, Vladimir Ivanovich Moskalev, Dmitry Victorovich Garbuzenko, Nikolay Olegovich Arefyev 
World J Clin Cases 8(19):4443-4449. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4443
Cătălin Bogdan Satală, Ioan Jung, Tivadar Jr Bara, Patricia Simu, Iunius Simu, Madalina Vlad, Rita Szodorai, Simona Gurzu 
World J Clin Cases 8(19):4466-4474. Published online Oct 6, 2020. doi: 10.12998/wjcc.v8.i19.4466