BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Intracranial pressure monitoring: Gold standard and recent innovations 
Deb Sanjay Nag, Seelora Sahu, Amlan Swain, Shashi Kant 
World J Clin Cases 7(13):1535-1553. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1535
Role of the brain-gut axis in gastrointestinal cancer 
Yang-Zi Di, Bo-Sheng Han, Jun-Mao Di, Wei-Yan Liu, Qiang Tang 
World J Clin Cases 7(13):1554-1570. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1554
Minireviews
Cholestatic liver diseases: An era of emerging therapies 
Hrishikesh Samant, Wuttiporn Manatsathit, David Dies, Hosein Shokouh-Amiri, Gazi Zibari, Moheb Boktor, Jonathan Steve Alexander 
World J Clin Cases 7(13):1571-1581. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1571
Basic Study
Neural metabolic activity in idiopathic tinnitus patients after repetitive transcranial magnetic stimulation 
Ying Kan, Wei Wang, Shu-Xin Zhang, Huan Ma, Zhen-Chang Wang, Ji-Gang Yang 
World J Clin Cases 7(13):1582-1590. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1582
Retrospective Study
Neuroendoscopic and microscopic transsphenoidal approach for resection of nonfunctional pituitary adenomas 
Zhi-Quan Ding, Sheng-Fan Zhang, Qing-Hua Wang 
World J Clin Cases 7(13):1591-1598. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1591
Safety and efficacy of transjugular intrahepatic portosystemic shunt combined with palliative treatment in patients with hepatocellular carcinoma 
Shi-Hua Luo, Jian-Guo Chu, He Huang, Ke-Chun Yao 
World J Clin Cases 7(13):1599-1610. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1599
Leveraging machine learning techniques for predicting pancreatic neuroendocrine tumor grades using biochemical and tumor markers 
Rui-Quan Zhou, Hong-Chen Ji, Qu Liu, Chun-Yu Zhu, Rong Liu 
World J Clin Cases 7(13):1611-1622. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1611
Clinical Trials Study
Development and validation of a model to determine risk of refractory benign esophageal strictures 
Qing Lu, Tian-Tian Lei, Yi-Lan Wang, Hai-Lin Yan, Bo Lin, Lin-Lin Zhu, Hong-Sheng Ma, Jin-Lin Yang 
World J Clin Cases 7(13):1623-1633. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1623
Systematic Reviews
Hydatid cyst of the colon: A systematic review of the literature 
Miguel Ángel Latatu-Córdoba, Sergio Ruiz-Blanco, Matilde Sanchez, Carmen Santiago-Boyero, Paula Soto-García, Wenzhong Sun, José M Ramia 
World J Clin Cases 7(13):1634-1642. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1634
Case Report
Colon cancer arising from colonic diverticulum: A case report 
Hajime Kayano, Yusuhiko Ueda, Takashi Machida, Shinichiro Hiraiwa, Hidenori Zakoji, Takuma Tajiri, Masaya Mukai, Eiji Nomura 
World J Clin Cases 7(13):1643-1651. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1643
Endoscopic submucosal dissection as excisional biopsy for anorectal malignant melanoma: A case report 
Shigeo Manabe, Yoshio Boku, Michiyo Takeda, Fumitaka Usui, Ikuhiro Hirata, Shuji Takahashi 
World J Clin Cases 7(13):1652-1659. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1652
Gastrointestinal infection-related disseminated intravascular coagulation mimicking Shiga toxin-mediated hemolytic uremic syndrome - implications of classical clinical indexes in making the diagnosis: A case report and literature review 
Xiang-Yang Li, Yan-Fen Mai, Jing Huang, Pearl Pai 
World J Clin Cases 7(13):1660-1670. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1660
A complicated case of innominate and right common arterial aneurysms due to Takayasu’s arteritis 
Wen-Da Wang, Rui Sun, Meng-Xin Zhou, Xing-Rong Liu, Yue-Hong Zheng, Yue-Xin Chen 
World J Clin Cases 7(13):1671-1676. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1671
Multimodality-imaging manifestations of primary renal-allograft synovial sarcoma: First case report and literature review 
Rui-Fang Xu, En-Hui He, Zhan-Xiong Yi, Jun Lin, Yan-Ning Zhang, Lin-Xue Qian 
World J Clin Cases 7(13):1677-1685. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1677
Chronic progression of recurrent orthokeratinized odontogenic cyst into squamous cell carcinoma: A case report 
Ruo-Yi Wu, Zhe Shao, Tian-Fu Wu 
World J Clin Cases 7(13):1686-1695. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1686
Gastric adenocarcinoma of fundic gland type after Helicobacter pylori eradication: A case report 
Ya-Nan Yu, Xiao-Yan Yin, Qi Sun, Hua Liu, Qi Zhang, Yun-Qing Chen, Qing-Xi Zhao, Zi-Bin Tian 
World J Clin Cases 7(13):1696-1702. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1696
Synchronous multiple primary gastrointestinal cancers with CDH1 mutations: A case report 
Mu-Ni Hu, Wei Lv, Rui-Yue Hu, Yi-Fan Si, Xiao-Wen Lu, Yan-Juan Deng, Huan Deng 
World J Clin Cases 7(13):1703-1710. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1703
Primary hepatoid adenocarcinoma of the lung in Yungui Plateau, China: A case report 
Yun-Fei Shi, Jia-Gui Lu, Qing-Mei Yang, Jin Duan, You-Ming Lei, Wei Zhao, Yin-Qiang Liu 
World J Clin Cases 7(13):1711-1716. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1711
Liver failure associated with benzbromarone: A case report and review of the literature 
Ming-Yuan Zhang, Jun-Qi Niu, Xiao-Yu Wen, Qing-Long Jin 
World J Clin Cases 7(13):1717-1725. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1717
Giant low-grade appendiceal mucinous neoplasm: A case report 
Jian-Ming Yang, Wei-Hao Zhang, Dan-Dan Yang, Hao Jiang, Lei Yu, Feng Gao 
World J Clin Cases 7(13):1726-1731. Published online Jul 6, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i13.1726