BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Yu-Fan Cheng, Hsin-You Ou, Chun-Yen Yu, Leo Leung-Chit Tsang, Tung-Liang Huang, Tai-Yi Chen, Hsien-Wen Hsu, Allan M Concerjero, Chih-Chi Wang, Shih-Ho Wang, Tsan-Shiun Lin, Yueh-Wei Liu, Chee-Chien Yong, Yu-Hung Lin, Chih-Che Lin, King-Wah Chiu, Bruno Jawan, Hock-Liew Eng, Chao-Long Chen 
World J Gastroenterol 20(20):6221-6225. Published online May 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i20.6221
Minireviews
Original Article
Case Control Study
Mohammad Rostami-Nejad, Jihane Romanos, Kamran Rostami, Azita Ganji, Mohammad Javad Ehsani-Ardakani, Ali-Reza Bakhshipour, Homayoun Zojaji, Seyed Reza Mohebbi, Mohammad-Reza Zali, Cisca Wijmenga 
World J Gastroenterol 20(20):6302-6308. Published online May 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i20.6302
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Meta-Analysis
Case Report