BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Gaetano Scotto, Filippo Aucella, Giuseppe Grandaliano, Domenico Martinelli, Mario Querques, Antonio Gesuete, Barbara Infante, Paolo Delli Carri, Salvatore Massa, Giovanna Salatino, Fabio Bulla, Vincenzina Fazio 
World J Gastroenterol 21(11):3266-3273. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3266
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Motoyuki Kohjima, Tsuyoshi Yoshimoto, Munechika Enjoji, Nobuyoshi Fukushima, Kunitaka Fukuizumi, Tsukasa Nakamura, Miho Kurokawa, Nao Fujimori, Yusuke Sasaki, Yasushi Shimonaka, Yusuke Murata, Susumu Koyama, Ken Kawabe, Kazuhiro Haraguchi, Yorinobu Sumida, Naohiko Harada, Masaki Kato, Kazuhiro Kotoh, Makoto Nakamuta 
World J Gastroenterol 21(11):3291-3299. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3291
Eun Soo Kim, Geun Am Song, Kwang Bum Cho, Kyung Sik Park, Kyeong Ok Kim, Byung Ik Jang, Eun Young Kim, Seong Woo Jeon, Hyun Seok Lee, Chang Heon Yang, Yong Kook Lee, Dong Wook Lee, Sung Kook Kim, Tae Oh Kim, Jonghun Lee, Hyung Wook Kim, Sam Ryong Jee, Seun Ja Park, Hyun Jin Kim 
World J Gastroenterol 21(11):3308-3316. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3308
Observational Study
Gunnar Brandhorst, Darinka Todorova Petrova, Sebastian Weigand, Christoph Eberle, Nicolas von Ahsen, Jessica Schmitz, Frank Christian Schultze, Dirk Raddatz, Michael Karaus, Michael Oellerich, Philip D Walson 
World J Gastroenterol 21(11):3325-3329. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3325
Meta-Analysis
Case Report
Toshihiro Kitajima, Kota Momose, Seigi Lee, Shusuke Haruta, Masaki Ueno, Hisashi Shinohara, Sakashi Fujimori, Takeshi Fujii, Ryoji Takei, Tadasu Kohno, Harushi Udagawa 
World J Gastroenterol 21(11):3394-3401. Published online Mar 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i11.3394
Letters To The Editor