BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Masashi Yoneda 
World J Gastroenterol 4(3):192-196. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.192
Original Articles
Zhi-Gang Huang, Wei-Rong Zhai, Yue-E Zhang, Xiu-Rong Zhang 
World J Gastroenterol 4(3):206-209. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.206
Xue-Lin Zhang, Shi-Jun Qiu, Ren-Min Chang, Chang-Jing Zou 
World J Gastroenterol 4(3):214-218. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.214
Shu Feng, Yu-Ying Wang, Jin-Dan Song 
World J Gastroenterol 4(3):219-221. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.219
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Rong-Pu Men 
World J Gastroenterol 4(3):228-230. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.228
Lin Xiao, Hong-Yuan Zhou, Zhong-Cheng Luo, Jun Liu 
World J Gastroenterol 4(3):231-233. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.231
Wen-Zhong Liu, Xiong Zheng, Yao Shi, Quan-Jiang Dong, Shu-Dong Xiao 
World J Gastroenterol 4(3):246-248. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.246
Jie-Song Hua, Mar Mar Khin, Peng-Yuan Zheng, Khay-Guan Yeoh, Han Chong Ng, Bow Ho 
World J Gastroenterol 4(3):249-251. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.249
Bing Xia, Hai-Jian Guo, JBA Crusius, Chang-Sheng Deng, SGM Meuwissen, AS Pena 
World J Gastroenterol 4(3):252-255. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.252
Combined Traditional and Modern Medicine
Lian-Gen Zhao, Xiao-Xian Wu, En-Kun Han, Yu-Ling Chen, Chi Chen, Dong-Qin Xu 
World J Gastroenterol 4(3):256-259. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.256
Da-Yong Cai, Gang Zhao, Jia-Chun Chen, Gan-Mei Ye, Fei-Hong Bing, Bu-Wu Fan 
World J Gastroenterol 4(3):260-263. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.260
Brief Reports
Bei Huang, Zhong-Bi Wu, You-Bing Ruan 
World J Gastroenterol 4(3):266-267. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.266
Yang Liu, Bai-He Zhang, Guang-Xiang Qian, Han Chen, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 4(3):268-270. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.268
Guang-Ming Zhou, Wei-Qiang Chen, Qing-Xiang Gao, Wen-Jian Li, Qiang Li, Zeng-Quan Wei 
World J Gastroenterol 4(3):271-272. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.271
Bo-Qin Shao, Yi-Ju Shi, Sai Liu, Jian Zhang, Jin-Tai Guo 
World J Gastroenterol 4(3):273-274. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.273
Yu-Xin Huang, Yue-Xiang Chen, De-Sheng Hui, Hua Li, Chun-An Li, Tian-Mei Sun, Qing-Li Wang 
World J Gastroenterol 4(3):275-276. Published online Jun 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i3.275