BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Edwin J. Zarling 
World J Gastroenterol 4(4):280-284. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.280
Xian-Zhong Wu 
World J Gastroenterol 4(4):285-286. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.285
Original Articles
Mao-De Lai, Min-Jie Luo, Jian-Er Yao, Pei-Hui Chen 
World J Gastroenterol 4(4):298-302. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.298
Jin-Yue Hu, Jian-Zhi Su, Zhi-Ming Pi, Jian-Gao Zhu, Guo-Hua Zhou, Qu-Bing Sun 
World J Gastroenterol 4(4):303-306. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.303
Wen-Xue Wang, Ju-Ying Dong, Si-Yuan Zhou, Wen-Li Li, Ying Zhao 
World J Gastroenterol 4(4):307-310. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.307
Yan-Yan Yu, Chong-Wen Si, Xiu-Lin Tian, Qun He, Hai-Peng Xue 
World J Gastroenterol 4(4):311-313. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.311
Feng-Guang Gao, Wen-Sheng Sun, Ying-Lin Cao, Li-Ning Zhang, Jing Song, Hua-Fen Li, Shi-Kun Yan 
World J Gastroenterol 4(4):320-322. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.320
Ming-Bing Xiao, Deng-Fu Yao, Hong Zhang, Hui Qiang, Jie-Fei Huang, Qun Wei, Feng Jiang 
World J Gastroenterol 4(4):323-325. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.323
Jin-Bin Jia, De-Wu Han, Rui-Ling Xu, Fei Gao, Long-Feng Zhao, Yuan-Chang Zhao, Jin-Pin Yan, Xue-Hui Ma 
World J Gastroenterol 4(4):329-331. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.329
Shan-Shan Gao, Qi Zhou, Yong-Xin Li, Yong-Min Bai, Zuo-Yu Zheng, Jian-Xiang Zou, Gang Liu, Zong-Min Fan, Yi-Jun Qi, Xin Zhao, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 4(4):332-333. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.332
Han You, Bing Xiao, Da-Xiang Cui, Yong-Quan Shi, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 4(4):334-336. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.334
Ming-Shan Ren, Wen-Bin Hu, Zhi Zhang, Shuang-Wu Ju, Yu-Xin Fan, Gong-Qiang Wang, Ren-Min Yang 
World J Gastroenterol 4(4):340-342. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.340
Combined Traditional and Modera Medicine
Ping Liu, Cheng Liu, Lie-Ming Xu, Yi-Yang Hu, Hui-Ming Xue, Cheng-Hai Liu, Zhi-Qing Zhang 
World J Gastroenterol 4(4):348-353. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.348
Tian-Zhen Zheng, Wei Li, Song-Yi Qu, Yong-Ming Ma, Yong-Hui Ding, Yu-Ling Wei 
World J Gastroenterol 4(4):354-356. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.354
Zhan-Liang Li, Cheng-Tang Wu, Lian-Rong Lu, Xiao-Feng Zhu, De-Xin Xiong 
World J Gastroenterol 4(4):357-359. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.357
Review
Zuo-Qing Li 
World J Gastroenterol 4(4):360-364. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.360
Brief Reports
Guo-Qiang Yu, Qi Zhou, Ivan Ding, Shan-Shan Gao, Zuo-Yu Zheng, Jian-Xiang Zou, Yong-Xin Li, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 4(4):365-366. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.365
Xiao-Zhong Wang, Gu-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 4(4):367-368. Published online Aug 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i4.367