BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
Xiao-Ming Yang, Ling Xie, Gui-Chun Xing, Zu-Ze Wu, Fu-Chu He 
World J Gastroenterol 4(2):100-102. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.100
Yi-Ping Liu, Rou-Li Zhou, Yong-Fu Wang, Meng-Chen Cai 
World J Gastroenterol 4(2):103-105. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.103
Yu-Hui Liu, Rou-Li Zhou, Jing-An Rui 
World J Gastroenterol 4(2):106-108. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.106
Li Li, Lu-Nan Yan, Xiao-Li Chen, Wu-Sheng Lu, Xiao-Dong Xie, Yan-Tao Wu 
World J Gastroenterol 4(2):109-111. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.109
Kai Qiu, Bo-Chen Wang, Zhi-Nan Chen, Pin Fang, Chen-Gang Liu, Wei-Xin Wan, Yan-Fang Liu 
World J Gastroenterol 4(2):117-120. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.117
Jin-Ming Yang, De-Wu Han, Chun-Ming Xie, Quan-Cheng Liang, Yuan-Chang Zhao, Xue-Hui Ma 
World J Gastroenterol 4(2):128-132. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.128
Jian-Hua Wang, Gui Lin, Zhi-Ping Yan, Xiao-Lin Wang, Jie-Ming Cheng, Mao-Quan Li 
World J Gastroenterol 4(2):133-136. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.133
You-Sheng Li, Jie-Shou Li, Ning Li, Zhi-Wei Jiang, Yun-Zhao Zhao, Nan-Yun Li, Fang-Nan Liu 
World J Gastroenterol 4(2):140-143. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.140
Xiao-Yan Zhao, Shi-Yuan Yu, Shi-Ping Da, Li Bai, Xiao-Zhong Guo, Xiao-Jing Dai, Yuan-Ming Wang 
World J Gastroenterol 4(2):147-149. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.147
Ji-Yao Yu, Lu-Ping Wang, Yu-Hong Meng, Meng Hu, Jia-Ling Wang, C Bordi 
World J Gastroenterol 4(2):158-161. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.158
Chuan-Yong Liu, Jing-Zhang Liu, Jian-Hua Zhou, Han-Ru Wang, Zi-Ying Li, Ai-Jun Li, Ke-Jing Liu 
World J Gastroenterol 4(2):162-164. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.162
Combined Traditional and Modern Medicine
Zhe Chen, Chang-Quan Ling, Xue-Qiang Huang, Hong-Wu Zhang 
World J Gastroenterol 4(2):171-173. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.171
Reviews
Javed Yakoob, Xue-Gong Fan, Guo-Ling Hu, Zheng Zhang 
World J Gastroenterol 4(2):174-177. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.174
Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 4(2):178-180. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.178
Brief Reports
Wen-Xiu Cai, Hui Zheng, Jian Sheng, Qing-Lin Ye 
World J Gastroenterol 4(2):181-182. Published online Apr 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i2.181