BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Marion Gayral, Sébastien Jo, Naima Hanoun, Alix Vignolle-Vidoni, Hubert Lulka, Yannick Delpu, Aline Meulle, Marlène Dufresne, Marine Humeau, Maël Chalret du Rieu, Barbara Bournet, Janick Sèlves, Rosine Guimbaud, Nicolas Carrère, Louis Buscail, Jérôme Torrisani, Pierre Cordelier 
World J Gastroenterol 20(32):11199-11209. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11199
Review
Minireviews
Original Article
Research Report
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Piotr Remiszewski, Ewa Szczerba, Piotr Kalinowski, Beata Gierej, Krzysztof Dudek, Mariusz Grodzicki, Marcin Kotulski, Rafał Paluszkiewicz, Waldemar Patkowski, Krzysztof Zieniewicz, Marek Krawczyk 
World J Gastroenterol 20(32):11333-11339. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11333
Observational Study
Chun-Jen Liu, Juliana Chang, Po-Huang Lee, Deng-Yn Lin, Cheng-Chung Wu, Long-Bin Jeng, Yih-Jyh Lin, King-Tong Mok, Wei-Chen Lee, Hong-Zen Yeh, Ming-Chih Ho, Sheng-Shun Yang, Mei-Due Yang, Ming-Chin Yu, Rey-Heng Hu, Cheng-Yuan Peng, Kuan-Lang Lai, Stanley Shi-Chung Chang, Pei-Jer Chen 
World J Gastroenterol 20(32):11384-11393. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11384
Randomized Controlled Trial
Gilmara Pandolfo Zabot, Gustavo Franco Carvalhal, Norma Possa Marroni, Renata Minuzzo Hartmann, Vinícius Duval da Silva, Henrique Sarubbi Fillmann 
World J Gastroenterol 20(32):11406-11414. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11406
Randomized Clinical Trial
Yong Xie, Yin Zhu, Hong Zhou, Zhi-Fa Lu, Zhen Yang, Xu Shu, Xiao-Bai Guo, Hui-Zhen Fan, Jian-Hua Tang, Xue-Ping Zeng, Jian-Bo Wen, Xiao-Qing Li, Xing-Xing He, Jiu-Hong Ma, Dong-Sheng Liu, Cai-Bin Huang, Ning-Jian Xu, Nong-Rong Wang, Nong-Hua Lu 
World J Gastroenterol 20(32):11415-11421. Published online Aug 28, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i32.11415
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor