BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Pamela S. Tietz, Xian-Ming Chen, Ai-Yu Gong, Robert C. Huebert, Anatoliy Masyuk, Tatyana Masyuk, Patrick L. Splinter, Nicholas F. LaRusso 
World J Gastroenterol 8(1):1-4. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.1
Cameron F. E. Platell, Jane Coster, Rosalie D. McCauley, John C. Hall 
World J Gastroenterol 8(1):13-20. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.13
Ya-Li Zhang, Zhen-Su Zhang, Ba-Ping Wu, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):21-25. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.21
Esophageal Cancer
Zhong-Ying Shen, Jian Shen, Qiao-Shan Li, Cai-Yun Chen, Jiong-Yu Chen, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 8(1):31-35. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.31
Zhong-Ying Shen, Wen-Ying Shen, Ming-Hua Chen, Jian Shen, Wei-Jie Cai, Zeng Yi 
World J Gastroenterol 8(1):40-43. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.40
Zhong-Ping Gu, Yun-Jie Wang, Jin-Ge Li, Yong-An Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):44-48. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.44
An-Hui Wang, Chang-Sheng Sun, Liang-Shou Li, Jiu-Yi Huang, Qing-Shu Chen 
World J Gastroenterol 8(1):49-53. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.49
Gastric Cancer
Xin Wang, Mei Lan, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Yue -Xia Zhong, Han-Ping Wu, Hui-Hong Zai, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Jian-Ping Jin, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(1):54-59. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.54
Liver Cancer
Chao Lou, Zhi-Nan Chen, Hui-Jie Bian, Jie Li, Shou-Bo Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):69-73. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.69
Min-Shan Chen, Jin-Qing Li, Ya-Qi Zhang, Li-Xia Lu, Wei-Zhang Zhang, Yun-Fei Yuan, Yong-Ping Guo, Xiao-Jun Lin, Guo-Hui Li 
World J Gastroenterol 8(1):74-78. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.74
Zhong-Jie Sun, Cheng-En Pan, Hong-Shan Liu, Guo-Jun Wang 
World J Gastroenterol 8(1):79-81. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.79
Wei-Wei Zheng, Kang-Rong Zhou, Zu-Wang Chen, Ji-Zhang Shen, Cai-Zhong Chen, Shu-Jie Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):82-86. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.82
Jin-Kun Zhang, Jun Li, Hai-Bin Chen, Jin-Lun Sun, Yao-Juan Qu, Juan-Juan Lu 
World J Gastroenterol 8(1):87-90. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.87
Viral Liver Diseases
Yu-Hu Song, Ju-Sheng Lin, Nan-Zhi Liu, Xin-Juan Kong, Na Xie, Nan-Xia Wang, You-Xin Jin, Kuo-Huan Liang 
World J Gastroenterol 8(1):91-94. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.91
Xiao-Zhong Wang, Xiang-Rong Jiang, Xiao-Chun Chen, Zhi-Xing Chen, Dan Li, Jian-Yin Lin, Qi-Min Tao 
World J Gastroenterol 8(1):95-98. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.95
Basic Research
Zhao-Cai Yu, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):99-102. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.99
Xin Wang, Mei Lan, Han-Ping Wu, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Dai Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(1):103-107. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.103
Kai Sun, Bo-Quan Jin, Qi Feng, Yong Zhu, Kun Yang, Xue-Song Liu, Bang-Quan Dong 
World J Gastroenterol 8(1):108-113. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.108
Ben-Yan Zhang, Sheng Chen, Fang-Li Ye, Chang-Cai Zhu, He-Xi Zhang, Rui-Bo Wang, Cheng-Fen Xiao, Tang-Chun Wu, Guo-Gao Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):114-118. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.114
Xiao-Qiang Huang, Zhi-Qiang Huang, Wei-Dong Duan, Nin-Xing Zhou, Yu-Quan Feng 
World J Gastroenterol 8(1):119-123. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.119
Sheng-Wei Li, Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Chang-An Liu 
World J Gastroenterol 8(1):124-127. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.124
Ye-Ben Qian, Gui-Hua Cheng, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 8(1):128-130. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.128
Rong-Qian Wu, Ying-Xin XU, Xu-Hua Song, Li-Jun Chen, Xian-Jun Meng 
World J Gastroenterol 8(1):131-134. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.131
Xiao-Fang Liu, Sheng-Quan Zou, Fa-Zu Qiu 
World J Gastroenterol 8(1):135-138. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.135
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Xiao-Yun Zhao, Jun-Lan Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):139-143. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.139
Xin-Jiang Wang, Jing-Guo Wei, Chun-Mei Wang, Yao-Cheng Wang, Qiu-Zhen Wu, Jia-Kuan Xu, Xiang-Xin Yang 
World J Gastroenterol 8(1):144-149. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.144
Wei-Zhong Zhang, Yi-Shao Chen, Jin-Wei Wang, Xue-Rong Chen 
World J Gastroenterol 8(1):150-152. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.150
Jian-Wei Zhu, Bao-Ming Yu, Yu-Bao Ji, Ming-Hua Zheng, Dong-Hua Li 
World J Gastroenterol 8(1):153-157. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.153
Xue-Liang Jiang, Hui-Fei Cui 
World J Gastroenterol 8(1):158-161. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.158
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Mei Lan, Zong-You Zhang, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Bo-Rong Pan, Dai Min Fan 
World J Gastroenterol 8(1):162-167. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.162
Jun-You Li, Yi Lu, Sen Hu, Dan Sun, Yong-Ming Yao 
World J Gastroenterol 8(1):168-171. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.168
Hong Wang, Yuan-Qiang Zhang, Yu-Qiang Ding, Jin-Shan Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):172-175. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.172
Hui-Bin Qi, Jin-Yan Luo, You-Ling Zhu, Xue-Qin Wang 
World J Gastroenterol 8(1):180-182. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.180