BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Experimental models to study cholangiocyte biology 
Pamela S. Tietz, Xian-Ming Chen, Ai-Yu Gong, Robert C. Huebert, Anatoliy Masyuk, Tatyana Masyuk, Patrick L. Splinter, Nicholas F. LaRusso 
World J Gastroenterol 8(1):1-4. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.1
Changing patterns of traumatic bile duct injuries: a review of forty years experience 
Zhi-Qiang Huang, Xiao-Qiang Huang 
World J Gastroenterol 8(1):5-12. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.5
The management of patients with the short bowel syndrome 
Cameron F. E. Platell, Jane Coster, Rosalie D. McCauley, John C. Hall 
World J Gastroenterol 8(1):13-20. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.13
Early diagnosis for colorectal cancer in China 
Ya-Li Zhang, Zhen-Su Zhang, Ba-Ping Wu, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):21-25. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.21
Esophageal Cancer
RRR-α-tocopheryl succinate inhibits human gastric cancer SGC-7901 cell growth by inducing apoptosis and DNA synthesis arrest 
Kun Wu, Yan Zhao, Bai-He Liu, Yao Li, Fang Liu, Jian Guo, Wei-Ping Yu 
World J Gastroenterol 8(1):26-30. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.26
Morphological and functional changes of mitochondria in apoptotic esophageal carcinoma cells induced by arsenic trioxide 
Zhong-Ying Shen, Jian Shen, Qiao-Shan Li, Cai-Yun Chen, Jiong-Yu Chen, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 8(1):31-35. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.31
The sensitivity of digestive tract tumor cells to As2O3 is associated with the inherent cellular level of reactive oxygen species 
Fei Gao, Jing Yi, Gui-Ying Shi, Hui Li, Xue-Geng Shi, Xue-Ming Tang 
World J Gastroenterol 8(1):36-39. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.36
Nitric oxide and calcium ions in apoptotic esophageal carcinoma cells induced by arsenite 
Zhong-Ying Shen, Wen-Ying Shen, Ming-Hua Chen, Jian Shen, Wei-Jie Cai, Zeng Yi 
World J Gastroenterol 8(1):40-43. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.40
VEGF165 antisense RNA suppresses oncogenic properties of human esophageal squamous cell carcinoma 
Zhong-Ping Gu, Yun-Jie Wang, Jin-Ge Li, Yong-An Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):44-48. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.44
Relationship of tobacco smoking, CYP1A1, GSTM1 gene polymorphism and esophageal cancer in Xi’an 
An-Hui Wang, Chang-Sheng Sun, Liang-Shou Li, Jiu-Yi Huang, Qing-Shu Chen 
World J Gastroenterol 8(1):49-53. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.49
Gastric Cancer
Differential display of vincristine-resistance-related genes in gastric cancer SGC7901 cell 
Xin Wang, Mei Lan, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Yue -Xia Zhong, Han-Ping Wu, Hui-Hong Zai, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Jian-Ping Jin, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(1):54-59. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.54
Overexpression of cyclin E in Mongolian gerbil with Helicobacter pylori- induced gastric precancerosis 
Yong-Li Yao, Bo Xu, Yu-Gang Song, Wan-Dai Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):60-63. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.60
Liver Cancer
Expression of gap junction genes connexin 32 and connexin 43 mRNAs and proteins, and their role in hepatocarcinogenesis 
Xiang-Dong Ma, Xing Ma, Yan-Fang Sui, Wen-Liang Wang 
World J Gastroenterol 8(1):64-68. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.64
Pharmacokinetics of radioimmunotherapeutic agent of direct labeling mAb 188Re-HAb18 
Chao Lou, Zhi-Nan Chen, Hui-Jie Bian, Jie Li, Shou-Bo Zhou 
World J Gastroenterol 8(1):69-73. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.69
High-dose iodized oil transcatheter arterial chemoembolization for patients with large hepatocellular carcinoma 
Min-Shan Chen, Jin-Qing Li, Ya-Qi Zhang, Li-Xia Lu, Wei-Zhang Zhang, Yun-Fei Yuan, Yong-Ping Guo, Xiao-Jun Lin, Guo-Hui Li 
World J Gastroenterol 8(1):74-78. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.74
Anti-hepatoma activity of resveratrol in vitro 
Zhong-Jie Sun, Cheng-En Pan, Hong-Shan Liu, Guo-Jun Wang 
World J Gastroenterol 8(1):79-81. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.79
Characterization of focal hepatic lesions with SPIO-enhanced MRI 
Wei-Wei Zheng, Kang-Rong Zhou, Zu-Wang Chen, Ji-Zhang Shen, Cai-Zhong Chen, Shu-Jie Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):82-86. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.82
Antitumor activities of human dendritic cells derived from peripheral and cord blood 
Jin-Kun Zhang, Jun Li, Hai-Bin Chen, Jin-Lun Sun, Yao-Juan Qu, Juan-Juan Lu 
World J Gastroenterol 8(1):87-90. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.87
Viral Liver Diseases
Anti-HBV hairpin ribozyme-mediated cleavage of target RNA in vitro 
Yu-Hu Song, Ju-Sheng Lin, Nan-Zhi Liu, Xin-Juan Kong, Na Xie, Nan-Xia Wang, You-Xin Jin, Kuo-Huan Liang 
World J Gastroenterol 8(1):91-94. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.91
Seek protein which can interact with hepatitis B virus X protein from human liver cDNA library by yeast two-hybrid system 
Xiao-Zhong Wang, Xiang-Rong Jiang, Xiao-Chun Chen, Zhi-Xing Chen, Dan Li, Jian-Yin Lin, Qi-Min Tao 
World J Gastroenterol 8(1):95-98. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.95
Basic Research
Expression and bioactivity identification of soluble MG7 scFv 
Zhao-Cai Yu, Jie Ding, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):99-102. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.99
Direct effect of croton oil on intestinal epithelial cells and colonic smooth muscle cells 
Xin Wang, Mei Lan, Han-Ping Wu, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Dai Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(1):103-107. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.103
Identification of CD226 ligand on colo205 cell surface 
Kai Sun, Bo-Quan Jin, Qi Feng, Yong Zhu, Kun Yang, Xue-Song Liu, Bang-Quan Dong 
World J Gastroenterol 8(1):108-113. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.108
Effect of manganese on heat stress protein synthesis of new-born rats 
Ben-Yan Zhang, Sheng Chen, Fang-Li Ye, Chang-Cai Zhu, He-Xi Zhang, Rui-Bo Wang, Cheng-Fen Xiao, Tang-Chun Wu, Guo-Gao Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):114-118. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.114
Severe biliary complications after hepatic artery embolization 
Xiao-Qiang Huang, Zhi-Qiang Huang, Wei-Dong Duan, Nin-Xing Zhou, Yu-Quan Feng 
World J Gastroenterol 8(1):119-123. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.119
Lipopolysaccharide induced synthesis of CD14 proteins and its gene expression in hepatocytes during endotoxemia 
Sheng-Wei Li, Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Chang-An Liu 
World J Gastroenterol 8(1):124-127. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.124
Multivariate regression analysis on early mortality after orthotopic liver transplantion 
Ye-Ben Qian, Gui-Hua Cheng, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 8(1):128-130. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.128
Relationship between cytokine mRNA expression and organ damage following cecal ligation and puncture 
Rong-Qian Wu, Ying-Xin XU, Xu-Hua Song, Li-Jun Chen, Xian-Jun Meng 
World J Gastroenterol 8(1):131-134. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.131
Construction of HCV-core gene vector and its expression in cholangiocarcinoma 
Xiao-Fang Liu, Sheng-Quan Zou, Fa-Zu Qiu 
World J Gastroenterol 8(1):135-138. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.135
CCK8 inhibits expression of TNF-α in the spleen of endotoxic shock rats and signal transduction mechanism of p38 MAPK 
Ai-Hong Meng, Yi-Ling Ling, Xiao-Peng Zhang, Xiao-Yun Zhao, Jun-Lan Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):139-143. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.139
Effect of cholesterol liposomes on calcium mobilization in muscle cells from the rabbit sphincter of Oddi 
Xin-Jiang Wang, Jing-Guo Wei, Chun-Mei Wang, Yao-Cheng Wang, Qiu-Zhen Wu, Jia-Kuan Xu, Xiang-Xin Yang 
World J Gastroenterol 8(1):144-149. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.144
Early diagnosis and treatment of severe acute cholangitis 
Wei-Zhong Zhang, Yi-Shao Chen, Jin-Wei Wang, Xue-Rong Chen 
World J Gastroenterol 8(1):150-152. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.150
Upregulation of vascular endothelial growth factor by hydrogen peroxide in human colon cancer 
Jian-Wei Zhu, Bao-Ming Yu, Yu-Bao Ji, Ming-Hua Zheng, Dong-Hua Li 
World J Gastroenterol 8(1):153-157. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.153
An analysis of 10218 ulcerative colitis cases in China 
Xue-Liang Jiang, Hui-Fei Cui 
World J Gastroenterol 8(1):158-161. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.158
Screening and identification of proteins mediating senna induced gastrointestinal motility enhancement in mouse colon 
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Mei Lan, Zong-You Zhang, Yong-Quan Shi, Ju Lu, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Jian-Ping Jin, Bo-Rong Pan, Dai Min Fan 
World J Gastroenterol 8(1):162-167. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.162
Preventive effect of glutamine on intestinal barrier dysfunction induced by severe trauma 
Jun-You Li, Yi Lu, Sen Hu, Dan Sun, Yong-Ming Yao 
World J Gastroenterol 8(1):168-171. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.168
Localization of neurokinin B receptor in mouse gastrointestinal tract 
Hong Wang, Yuan-Qiang Zhang, Yu-Qiang Ding, Jin-Shan Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):172-175. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.172
Study on of bioadhesive property of carbomer934 by a gamma camera in vivo 
Jie Fu, Xun Sun, Zhi-Rong Zhang 
World J Gastroenterol 8(1):176-179. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.176
Gastric myoelectrical activity and gastric emptying in diabetic patients with dyspeptic symptoms 
Hui-Bin Qi, Jin-Yan Luo, You-Ling Zhu, Xue-Qin Wang 
World J Gastroenterol 8(1):180-182. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.180
Proliferation of intestinal crypt cells by gastrin-induced ornithine decarboxylase 
Zi-Li Zhang, Wei-Wen Chen 
World J Gastroenterol 8(1):183-187. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.183
Study on the mechanism of regulation on peritoneal lymphatic stomata with Chinese herbal medicine 
Shi-Ping Ding, Ji-Cheng Li, Jian Xu, Lian-Gen Mao 
World J Gastroenterol 8(1):188-192. Published online Feb 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i1.188