BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
The prognostic significance of clinical and pathological features in hepatocellular carcinoma 
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 8(2):193-199. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.193
Esophageal Cancer
The abnormal expression of retinoic acid receptor-β, P53 and Ki67 protein in normal, premalignant and malignant esophageal tissues 
Min Xu, Yu-Lan Jin, Jun Fu, Hong Huang, Sheng-Zu Chen, Ping Qu, Hai-Mei Tian, Zhao-Yang Liu, Wei Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):200-202. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.200
Transcription factor EGR-1 inhibits growth of hepatocellular carcinoma and esophageal carcinoma cell lines 
Miao-Wang Hao, Ying-Rui Liang, Yan-Fang Liu, Li Liu, Ming-Yao Wu, Huan-Xing Yang 
World J Gastroenterol 8(2):203-207. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.203
Gastric Cancer
Construction of cDNA representational difference analysis based on two cDNA libraries and identification of garlic inducible expression genes in human gastric cancer cells 
Yong Li, Lin Yang, Jian-Tao Cui, Wen-Mei Li, Rui-Fang Guo, You-Yong Lu 
World J Gastroenterol 8(2):208-212. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.208
Applying a highly specific and reproducible cDNA RDA method to clone garlic up-regulated genes in human gastric cancer cells 
Yong Li, You-Yong Lu 
World J Gastroenterol 8(2):213-216. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.213
JTE-522-induced apoptosis in human gastric adenocarinoma cell line AGS cells by caspase activation accompanying cytochrome C release, membrane translocation of Bax and loss of mitochondrial membrane potential 
Hong-Liang Li, Dan-Dan Chen, Xiao-Hong Li, Hai-Wei Zhang, Jun-Hua Lü, Xian-Da Ren, Cun-Chuan Wang 
World J Gastroenterol 8(2):217-223. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.217
Effect of cis-9, trans-11-conjugated linoleic acid on cell cycle of gastric adenocarcinoma cell line (SGC-7901) 
Jia-Ren Liu, Bai-Xiang Li, Bing-Qing Chen, Xiao-Hui Han, Ying-Ben Xue, Yan-Mei Yang, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu 
World J Gastroenterol 8(2):224-229. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.224
Methionine-dependence and combination chemotherapy on human gastric cancer cells in vitro 
Wei-Xin Cao, Jing-Min Ou, Xu-Feng Fei, Zheng-Gang Zhu, Hao-Ran Yin, Min Yan, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 8(2):230-232. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.230
Liver Cancer
Effects of cryopreservation and phenylacetate on biological characters of adherent LAK cells from patients with hepatocellular carcinoma 
Ning Zheng, Sheng-Long Ye, Rui-Xia Sun, Yan Zhao, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 8(2):233-236. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.233
Prediction of recurrence and prognosis in patients with hepatocellular carcinoma after resection by use of CLIP score 
Wen-He Zhao, Zhi-Min Ma, Xing-Ren Zhou, Yi-Zheng Feng, Bao-Shan Fang 
World J Gastroenterol 8(2):237-242. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.237
Mechanical properties of hepatocellular carcinoma cells 
Gang Zhang, Mian Long, Zhe-Zhi Wu, Wei-Qun Yu 
World J Gastroenterol 8(2):243-246. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.243
Study of apoptosis in human liver cancers 
Chang-Min Shan, Juan Li 
World J Gastroenterol 8(2):247-252. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.247
Inhibitory effect of endostatin expressed by human liver carcinoma SMMC7721 on endothelial cell proliferation in vitro 
Xuan Wang, Fu-Kun Liu, Xi Li, Jai-Sou Li, Gen-Xin Xu 
World J Gastroenterol 8(2):253-257. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.253
Large Intestinal Cancer
Expression and identification of recombinant soluble single-chain variable fragment of monoclonal antibody MC3 
Feng-Tian He, Yong-Zhan Nie, Bao-Jun Chen, Tai-Dong Qiao, Dai-Ming Fan, Rong-Fen Li, Yun-Sheng Kang, Yan Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):258-262. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.258
Report of 16 kindreds and one kindred with hMLH1 germline mutation 
Bo Zhao, Zhen-Jun Wang, Yu-Feng Xu, Yuan-Lian Wan, Peng Li, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 8(2):263-266. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.263
Colonoscopic screening and follow-up for colorectal cancer in the elderly 
Jun Wan, Zi-Qi Zhang, Cheng Zhu, Meng-Wei Wang, Dong-Hai Zhao, Yong-He Fu, Jian-Ping Zhang, Ya-Hong Wang, Ben-Yan Wu 
World J Gastroenterol 8(2):267-269. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.267
Specific CEA-producing colorectal carcinoma cell killing with recombinant adenoviral vector containing cytosine deaminase gene 
Li-Zong Shen, Wen-Xi Wu, De-Hua Xu, Zhong-Cheng Zheng, Xin-Yuan Liu, Qiang Ding, Yi-Bing Hua, Kun Yao 
World J Gastroenterol 8(2):270-275. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.270
Viral Liver Diseases
Detection of anti-preS1 antibodies for recovery of hepatitis B patients by immunoassay 
Jun Wei, Yu-Qin Wang, Zhi-Meng Lu, Guang-Di Li, Yuan Wang, Zu-Chuan Zhang 
World J Gastroenterol 8(2):276-281. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.276
Methodologic research on TIMP-1, TIMP-2 detection as a new diagnostic index for hepatic fibrosis and its significance 
Qing-He Nie, Yong-Qian Cheng, Yu-Mei Xie, Yong-Xing Zhou, Xian-Guang Bai, Yi-Zhan Cao 
World J Gastroenterol 8(2):282-287. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.282
Clinicopathological study on TTV infection in hepatitis of unknown etiology 
Zhong-Jie Hu, Zhen-Wei Lang, Yu-Sen Zhou, Hui-Ping Yan, De-Zhuang Huang, Wan-Rong Chen, Zhao-Xia Luo 
World J Gastroenterol 8(2):288-293. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.288
Construction and characterization of an experimental ISCOMS-based hepatitis B polypeptide vaccine 
Xiao-Ju Guan, Xiao-Jun Guan, Yu-Zhang Wu, Zheng-Cai Jia, Tong-Dong Shi, Yan Tang 
World J Gastroenterol 8(2):294-297. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.294
mIL-2R, T cell subsets and hepatitis C 
Chao-Pin Li, Ke-Xia Wang, Jian Wang, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 8(2):298-300. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.298
H. Pylori
Modalities of testing Helicobacter pylori in patients with nonmalignant bile duct diseases 
Milutin Bulajic, Bojan Stimec, Miroslav Milicevic, Matthias Loehr, Petra Mueller, Ivan Boricic, Nada Kovacevic, Mirko Bulajic 
World J Gastroenterol 8(2):301-304. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.301
Detection of H. pylori DNA in gastric epithelial cells by in situ hybridization 
Xin-Liang Lu, Ke-Da Qian, Xun-Qiu Tang, Yong-Liang Zhu, Qin Du 
World J Gastroenterol 8(2):305-307. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.305
A study of recombinant protective H. pylori antigens 
Zheng Jiang, Xiao-Hong Tao, Ai-Long Huang, Pi-Long Wang 
World J Gastroenterol 8(2):308-311. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.308
Basic Research
Morphological properties and residual strain along the small intestine in rats 
Jing-Bo Zhao, Hong Sha, Feng-Yuan Zhuang, Hans Gregersen 
World J Gastroenterol 8(2):312-317. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.312
Cloning of cytochrome P-450 2C9 cDNA from human liver and its expression in CHL cells 
Ge-Jian Zhu, Ying-Nian Yu, Xin Li, Yu-Li Qian 
World J Gastroenterol 8(2):318-322. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.318
Infrared thermoimages display of body surface temperature reaction in experimental cholecystitis 
Dong Zhang, Yuan-Gen Zhu, Shu-You Wang, Hui-Min Ma, Yan-Yan Ye, Wei-Xing Fu, Wei-Guo Hu 
World J Gastroenterol 8(2):323-327. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.323
Effect of L-NAME on nitric oxide and gastrointestinal motility alterations in cirrhotic rats 
Xin Wang, Yue-Xia Zhong, Zong-You Zhang, Ju Lu, Mei Lan, Ji-Yan Miao, Xue-Gang Guo, Yong-Quan Shi, Yan-Qiu Zhao, Jie Ding, Kai-Cun Wu, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(2):328-332. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.328
Regulating effect of Chinese herbal medicine on the peritoneal lymphatic stomata in enhancing ascites absorption of experimental hepatofibrotic mice 
Ji-Cheng Li, Shi-Ping Ding, Jian Xu 
World J Gastroenterol 8(2):333-337. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.333
Effects of progesterone on gastric emptying and intestinal transit in male rats 
Chuan-Yong Liu, Lian-Bi Chen, Pei-Yi Liu, Dong-Ping Xie, Paulus S. Wang 
World J Gastroenterol 8(2):338-341. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.338
Liver sinusoidal endothelial cell injury by neutrophils in rats with acute obstructive cholangitis 
Jian-Ping Gong, Chuan-Xin Wu, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng 
World J Gastroenterol 8(2):342-345. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.342
Nuclear factor κB activity in patients with acute severe cholangitis 
Jian-Ping Gong, Chong-An Liu, Chuan-Xin Wu, Sheng-Wei Li, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li 
World J Gastroenterol 8(2):346-349. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.346
Effect of areca on contraction of colonic muscle strips in rats 
Dong-Ping Xie, Wei Li, Song-Yi Qu, Tian-Zhen Zheng, Ying-Li Yang, Yong-Hui Ding, Yu-Ling Wei, Lian-Bi Chen 
World J Gastroenterol 8(2):350-352. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.350
Identification and characterization of a novel isoform of hepatopoietin 
Jun Lu, Wang-Xiang Xu, Yi-Qun Zhan, Xiao-Lin Cui, Wei-Min Cai, Fu-Chu He, Xiao-Ming Yang 
World J Gastroenterol 8(2):353-356. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.353
Telomere and telomerase in the initial stage of immortalization of esophageal epithelial cell 
Zhong-Ying Shen, Li-Yan Xu, En-Min Li, Wei-Jia Cai, Min-Hua Chen, Jian Shen, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 8(2):357-362. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.357
Protective effect of estradiol on hepatocytic oxidative damage 
Yan Liu, Ichiro Shimizu, Toshihiro Omoya, Susumu Ito, Xiao-Song Gu, Ji Zuo 
World J Gastroenterol 8(2):363-366. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.363
Establishment of an artificial β-cell line expressing insulin under the control of doxycycline 
Xin-Yu Qin, Kun-Tang Shen, Xin Zhang, Zhi-Hong Cheng, Xiang-Ru Xu, Ze-Guang Han 
World J Gastroenterol 8(2):367-370. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.367
Epidemiological survey of cryptosporidiosis in Anhui Province China 
Ke-Xia Wang, Chao-Pin Li, Jian Wang, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 8(2):371-374. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.371
Gastrin, somatostatin, G and D cells of gastric ulcer in rats 
Feng-Peng Sun, Yu-Gang Song, Wei Cheng, Tong Zhao, Yong-Li Yao 
World J Gastroenterol 8(2):375-378. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.375
Basic Researchclinical Research
Quantitative analysis of transforming growth factor beta 1 mRNA in patients with alcoholic liver disease 
Wei-Xing Chen, You-Ming Li, Chao-Hui Yu, Wei-Min Cai, Min Zheng, Feng Chen 
World J Gastroenterol 8(2):379-381. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.379
Assessment of duodenogastric reflux by combined continuous intragastric pH and bilirubin monitoring 
Fei Dai, Jun Gong, Ru Zhang, Jin-Yan Luo, You-Ling Zhu, Xue-Qin Wang 
World J Gastroenterol 8(2):382-384. Published online Apr 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i2.382