BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Erik J Simchuk, Derek Alderson 
World J Gastroenterol 7(6):760-765. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.760
Invited Commentary
Original Research
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 7(6):783-787. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.783
Fu-Bo Xue, Yong-Yong Xu, Yi Wan, Bo-Rong Pan, Jun Ren, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 7(6):801-804. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.801
Qi Cai, Meng-Hong Sun, Hong-Fen Lu, Tai-Ming Zhang, Shan-Jing Mo, Ye Xu, San-Jun Cai, Xiong-Zeng Zhu, Da-Ren Shi 
World J Gastroenterol 7(6):805-810. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.805
Bao-Ping Wu, Bing Xiao, Tian-Mo Wan, Ya-Li Zhang, Zhen-Shu Zhang, Dian-Yuan Zhou, Zhuo-Sheng Lai, Chun-Fang Gao 
World J Gastroenterol 7(6):811-815. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.811
Yi-Long Xue, Shi-Feng Zhao, Yun-Luo, Xin-Jian Li, Zhong-Ping Duan, Xiao-Ping Chen, Wen-Ge Li, Xiao-Qiang Huang, Yan-Ling Li, Xin-Cui, Da-Guang Zhong, Zuo-Yun Zhang, Zhi-Qiang Huang 
World J Gastroenterol 7(6):826-829. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.826
Guo-Qing Hou, Xiu-Ling Liang, Rong Chen, Lien Tang, Ying Wang, Ping-Yi Xu, Ying-Ru Zhang, Cui-Hua Ou 
World J Gastroenterol 7(6):846-851. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.846
Wan-Sheng Ji, Jia-Lu Hu, Jun-Wen Qiu, Bo-Rong Pan, Dao-Rong Peng, Bing-Long Shi, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 7(6):864-867. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.864
Brief Reports
Bin Ren, Hua-Qing Zhu, Zhao-Feng Luo, Qing Zhou, Yuan Wang, Yu-Zhen Wang 
World J Gastroenterol 7(6):868-871. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.868
Gao-Quan Gong, Xiao-Lin Wang, Jian-Hua Wang, Zhi-Ping Yan, Jie-Min Cheng, Sheng Qian, Yi Chen 
World J Gastroenterol 7(6):880-883. Published online Dec 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i6.880