BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field Of Vision
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yasuharu Maeda, Kazuo Ohtsuka, Shin-ei Kudo, Kunihiko Wakamura, Yuichi Mori, Noriyuki Ogata, Yoshiki Wada, Masashi Misawa, Akihiro Yamauchi, Seiko Hayashi, Toyoki Kudo, Takemasa Hayashi, Hideyuki Miyachi, Fuyuhiko Yamamura, Fumio Ishida, Haruhiro Inoue, Shigeharu Hamatani 
World J Gastroenterol 21(7):2108-2115. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2108
Huisong Lee, Seong Ho Choi, Yong Beom Cho, Seong Hyeon Yun, Hee Cheol Kim, Woo Yong Lee, Jin Seok Heo, Dong Wook Choi, Kyung Uk Jung, Ho-Kyung Chun 
World J Gastroenterol 21(7):2124-2130. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2124
Clinical Trials Study
Zhi-Qun Li, En-Qiang Linghu, Min Hu, Xiang-Dong Wang, Hong-Bin Wang, Jing-Yun Meng, Hong Du 
World J Gastroenterol 21(7):2140-2146. Published online Feb 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i7.2140
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Randomized Clinical Trial
Evidence-Based Medicine
Case Report
Letters To The Editor