BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Joseph B. Kirsner 
World J Gastroenterol 10(11):1541-1542. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1541
Gastric Cancer
Jun Tian, Xiao-Dong Wang, Zhen-Chun Chen 
World J Gastroenterol 10(11):1543-1546. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1543
Liver Cancer
Pisit Tangkijvanich, Varocha Mahachai, Pongspeera Suwangool, Yong Poovorawan 
World J Gastroenterol 10(11):1547-1550. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1547
Dong-Sheng Zhang, Lu Liu, Li-Qiang Jin, Mei-Ling Wan, Qun-Hui Li 
World J Gastroenterol 10(11):1551-1554. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1551
Xin-Rong Liu, Rou-Li Zhou, Qing-Yun Zhang, Ye Zhang, Yue-Ying Jin, Ming Lin, Jing-An Rui, Da-Xiong Ye 
World J Gastroenterol 10(11):1555-1559. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1555
Jian-Yong Shao, Hong-Yi Gao, Yu-Hong Li, Yu Zhang, You-Yong Lu, Yi-Xin Zeng 
World J Gastroenterol 10(11):1560-1564. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1560
Xiao-Bo Man, Liang Tang, Xiu-Hua Qiu, Li-Qun Yang, Hui-Fang Cao, Meng-Chao Wu, Hong-Yang Wang 
World J Gastroenterol 10(11):1565-1568. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1565
Colorectal Cancer
Xiang-Tao Ma, Shan Wang, Ying-Jiang Ye, Ru-Yu Du, Zhi-Rong Cui, Ma Somsouk 
World J Gastroenterol 10(11):1569-1573. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1569
Ming-Yue Luo, Hong Shan, Li-Qing Yao, Kang-Rong Zhou, Wen-Wei Liang 
World J Gastroenterol 10(11):1574-1577. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1574
Viral Hepatitis
Ruo-Bing Li, Hong-Song Chen, Yao Xie, Ran Fei, Xu Cong, Dong Jiang, Song-Xia Wang, Lai Wei, Yu Wang 
World J Gastroenterol 10(11):1578-1582. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1578
Ying Gu, Jun Zhang, Ying-Bing Wang, Shao-Wei Li, Hai-Jie Yang, Wen-Xin Luo, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 10(11):1583-1588. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1583
Yu-Hua Ruan, Kun-Xue Hong, Shi-Zhu Liu, Yi-Xin He, Feng Zhou, Guan-Ming Qin, Kang-Lin Chen, Hui Xing, Jian-Ping Chen, Yi-Ming Shao 
World J Gastroenterol 10(11):1589-1593. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1589
Basic Research
Jie Chen, Lai-Ling Tsang, Lok-Sze Ho, Dewi K. Rowlands, Jie-Ying Gao, Chuen-Pei Ng, Yiu-Wa Chung, Hsiao-Chang Chan 
World J Gastroenterol 10(11):1594-1599. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1594
Xiao-Jing Liu, Li Yang, Feng-Ming Luo, Hong-Bin Wu, Qu-Qiang 
World J Gastroenterol 10(11):1600-1607. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1600
Hong-Wei Yao, Jun Li, Ji-Qiang Chen, Shu-Yun Xu 
World J Gastroenterol 10(11):1608-1611. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1608
Tong Cheng, Chen-Yu Xu, Ying-Bin Wang, Min Chen, Ting Wu, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 10(11):1612-1618. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1612
Zhong-Tang Wang, Yong-Ming Yao, Guang-Xia Xiao, Zhi-Yong Sheng 
World J Gastroenterol 10(11):1619-1624. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1619
Hui Zhao, Wei-Dong Hao, Hou-En Xu, Lan-Qin Shang, You-Yong Lu 
World J Gastroenterol 10(11):1625-1629. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1625
Wei Jiang, Chang-Qing Yang, Wen-Bin Liu, Yi-Qing Wang, Bo-Ming He, Ji-Yao Wang 
World J Gastroenterol 10(11):1634-1638. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1634
Clinical Research
Ri-Sheng Yu, Shi-Zheng Zhang, Jian-Jun Wu, Rong-Fen Li 
World J Gastroenterol 10(11):1639-1642. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1639
Bo Zhang, Jian-Ying Chen, Dao-Da Chen, Guo-Bin Wang, Ping Shen 
World J Gastroenterol 10(11):1643-1646. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1643
Jin-Hai Wang, Jin-Yan Luo, Lei Dong, Jun Gong, Ming Tong 
World J Gastroenterol 10(11):1647-1651. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1647
Hui-Juan Cui, Xiao-Lin Tong, Ping Li, Ying-Xu Hao, Xiao-Guang Chen, Ai-Guo Li, Zhi-Yuan Zhang, Jun Duan, Min Zhen, Bin Zhang, Chuan-Jin Hua, Yue-Wen Gong 
World J Gastroenterol 10(11):1652-1655. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1652
Brief Reports
Engin Altintas, Orhan Sezgin, Oguz Ulu, Ozlem Aydin, Handan Camdeviren 
World J Gastroenterol 10(11):1656-1658. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1656
An-Long Zhu, Lian-Xin Liu, Da-Xun Piao, Ya-Xin Lin, Jin-Peng Zhao, Hong-Chi Jiang 
World J Gastroenterol 10(11):1659-1662. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1659
Sheng-Han Song, Xi-Sheng Leng, Tao Li, Zhi-Zhong Qin, Ji-Run Peng, Li Zhao, Yu-Hua Wei, Xin Yu 
World J Gastroenterol 10(11):1663-1665. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1663
Xia Huo, Xi-Jin Xu, Yao-Wen Chen, Hai-Wei Yang, Zhong-Xian Piao 
World J Gastroenterol 10(11):1666-1668. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1666
Hong-Bing Ma, Zheng-Li Di, Xi-Jing Wang, Hua-Fen Kang, Huai-Ci Deng, Ming-Hua Bai 
World J Gastroenterol 10(11):1669-1771. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1669
Jing-Ting Jiang, Chang-Ping Wu, Hai-Feng Deng, Ming-Yang Lu, Jun Wu, Hong-Yu Zhang, Wen-Hui Sun, Mei Ji 
World J Gastroenterol 10(11):1675-1677. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1675
Ying-Yan Yu, Jun Ji, Guang-Wen Zhou, Bai-Yong Shen, Hao Chen, Ji-Qi Yan, Cheng-Hong Peng, Hong-Wei Li 
World J Gastroenterol 10(11):1678-1681. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1678
Lei Shen, Hai-Xia Li, He-Sheng Luo, Zhi-Xiang Shen, Shi-Yun Tan, Jie Guo, Jun Sun 
World J Gastroenterol 10(11):1682-1685. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1682
Case Report
Tatehiro Kagawa, Norihito Watanabe, Hisashi Kanouda, Ichiro Takayama, Tadahiko Shiba, Takashi Kanai, Kazuya Kawazoe, Shinji Takashimizu, Nobue Kumaki, Kazuo Shimamura, Shohei Matsuzaki, Tetsuya Mine 
World J Gastroenterol 10(11):1686-1687. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1686
Bilge Tunc, Levent Filik, Irsel Tezer-Filik, Burhan Sahin 
World J Gastroenterol 10(11):1688-1689. Published online Jun 1, 2004. doi: 10.3748/wjg.v10.i11.1688