BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 8(3):385-392. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.385
Lian-Xin Liu, Hong-Chi Jiang, Da-Xun Piao 
World J Gastroenterol 8(3):393-399. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.393
Jing-Yuan Fang, You-Yong Lu 
World J Gastroenterol 8(3):400-405. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.400
Zong-Guang Zhou, You-Dai Chen 
World J Gastroenterol 8(3):406-412. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.406
Esophageal Cancer
Jun Hou, Pei-Zhong Lin, Zhi-Feng Chen, Zhen-Wei Ding, Shao-Sheng Li, Fan-Shu Men, Li-Ping Guo, Yu-Tong He, Chui-Yun Qiao, Chui-Lan Guo, Jian-Ping Duan, Deng-Gui Wen 
World J Gastroenterol 8(3):418-422. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.418
Yun Zhou, Shan-Shan Gao, Yong-Xin Li, Zong-Min Fan, Xin Zhao, Yi-Jun Qi, Jun-Ping Wei, Jian-Xiang Zou, Gang liu, Li-Huo Jiao, Yong-Min Bai, Li-Dong Wang 
World J Gastroenterol 8(3):423-425. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.423
Gastric Cancer
Man-Ran Liu, Kai-Feng Pan, Zhen-Fu Li, Yi Wang, Da-Jun Deng, Lian Zhang, You-Yong Lu 
World J Gastroenterol 8(3):426-430. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.426
Hong-Liang Li, Dan-Dan Chen, Xiao-Hong Li, Hai-Wei Zhang, Yan-Qing Lü, Chun-Ling Ye, Xian-Da Ren 
World J Gastroenterol 8(3):431-435. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.431
Run-Hua Feng, Zheng-Gang Zhu, Jian-Fang Li, Bin-Ya Liu, Min Yan, Hao-Ran Yin, Yan-Zhen Lin 
World J Gastroenterol 8(3):436-440. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.436
Ying Han, Zhe-Yi Han, Xin-Min Zhou, Ru Shi, Yue Zheng, Yong-Quan Shi, Ji-Yan Miao, Bo-Rong Pan, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 8(3):441-445. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.441
Su Liu, Qiao Wu, Xiao-Feng Ye, Jian-Huai Cai, Zhi-Wei Huang, Wen-Jin Su 
World J Gastroenterol 8(3):446-450. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.446
Lu Xia, Yao-Zong Yuan, Chun-Di Xu, Yong-Pin Zhang, Ming-Ming Qiao, Jia-Xu Xu 
World J Gastroenterol 8(3):455-458. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.455
Liver Cancer
Lun-Xiu Qin, Zhao-You Tang, Zeng-Chen Ma, Zhi-Quan Wu, Xin-Da Zhou, Qing-Hai Ye, Yuan Ji, Li-Wen Huang, Hu-Liang Jia, Hui-Chuan Sun, Lu Wang 
World J Gastroenterol 8(3):459-463. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.459
Fu-Sheng Wang, Ming-Xu Liu, Bing Zhang, Ming Shi, Zhou-Yun Lei, Wen-Bing Sun, Qing-You Du, Ju-Mei Chen 
World J Gastroenterol 8(3):464-468. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.464
Meng-Sen Li, Ping-Feng Li, Shi-Peng He, Guo-Guang Du, Gang Li 
World J Gastroenterol 8(3):469-475. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.469
Wei-Jian Guo, Jie Li, Wan-Long Ling, Yong-Rui Bai, Wen-Zhu Zhang, Yu-Fan Cheng, Wen-Hua Gu, Jun-Yan Zhuang 
World J Gastroenterol 8(3):476-479. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.476
Geng Tian, Jie-Ping Yu, He-Sheng Luo, Bao-Ping Yu, Hui Yue, Jian-Ying Li, Qiao Mei 
World J Gastroenterol 8(3):483-487. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.483
Large Intestinal Cancer
Shu Zheng, Xi-Yong Liu, Ke-Feng Ding, Lin-Bo Wang, Pei-Lin Qiu, Xin-Feng Ding, Yong-Zhou Shen, Gao-Fei Shen, Qi-Rong Sun, Wei-Dong Li, Qi Dong, Su-Zhan Zhang 
World J Gastroenterol 8(3):488-492. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.488
Bin Xiong, Ling-Ling Gong, Feng Zhang, Ming-Bo Hu, Hong-Yin Yuan 
World J Gastroenterol 8(3):496-498. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.496
Viral Liver Diseases
Li-Xin Zhu, Jing Liu, Ying-Chun Li, Yu-Ying Kong, Caroline Staib, Gerd Sutter, Yuan Wang, Guang-Di Li 
World J Gastroenterol 8(3):499-504. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.499
Basic Research
Xi-Xian Yao, You-Wei Tang, Dong-Mei Yao, He-Ming Xiu 
World J Gastroenterol 8(3):511-514. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.511
Ming-Liang Cheng, Jun Wu, Hai-Qin Wang, Lie-Ming Xue, Ying-Zhi Tan, Liu Ping, Cheng-Xiu Li, Neng-Hui Huang, Yu-Mei Yao, Lan-Zheng Ren, Lan Ye, Ling Li, Mei-Lin Jia 
World J Gastroenterol 8(3):520-523. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.520
Yi Yu, Wen-Xiu Yang, Hui Wang, Wen-Zheng Zhang, Bao-Hua Liu, Zhi-Yong Dong 
World J Gastroenterol 8(3):524-527. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.524
Xiang-Jun Bi, Min-Hu Chen, Jing-Hui Wang, Jie Chen 
World J Gastroenterol 8(3):528-530. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.528
Yan-Min Chen, Zhong-Ming Qian, Jian Zhang, Yan-Zhong Chang, Xiang-Lin Duan 
World J Gastroenterol 8(3):537-539. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.537
Pei-Yuan Xia, Jiang Zheng, Hong Zhou, Wen-Dong Pan, Xiao-Jian Qin, Guan-Xia Xiao 
World J Gastroenterol 8(3):546-550. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.546
Jian-Ping Gong, Li-Li Dai, Chang-An Liu, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Sheng-Wei Li, Xu-Hong Li 
World J Gastroenterol 8(3):551-554. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.551
Clinical Research
Maciej Kohut, Andrzej Nowak, Ewa Nowakowska-Dulawa, Tomasz Marek 
World J Gastroenterol 8(3):558-561. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.558
Rainer P. Woitas, Uwe Petersen, Dirk Moshage, Hans H. Brackmann, Bertfried Matz, Tilman Sauerbruch, Ulrich Spengler 
World J Gastroenterol 8(3):562-566. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.562
Yung-Chih Lai, Ruey-Tyng Hu, Sien-Sing Yang, Chi-Hwa Wu 
World J Gastroenterol 8(3):567-570. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.567
Jun Wu, Ming-Liang Cheng, Guo-Hao Zhang, Rong-Wei Zhai, Neng-Hui Huang, Cheng-Xiu Li, Tian-Yong Luo, Shuang Lu, Zhi-Qin Yu, Yu-Mei Yao, Ying-Ying Zhang, Lan-Zhen Ren, Lan Ye, Ling Li, Hui-Na Zhang 
World J Gastroenterol 8(3):571-574. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.571
Gang Xu, Ke-Li Tian, Guo-Ping Liu, Xue-Jun Zhong, Shao-Ling Tang, Yan-Ping Sun 
World J Gastroenterol 8(3):575-576. Published online Jun 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i3.575