BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Kenro Nishida, Seiya Shimoda, Kenshi Ichinose, Eiichi Araki, Motoaki Shichiri 
World J Gastroenterol 15(33):4105-4110. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4105
Hiromichi Maeda, Takehiro Okabayashi, Tomoaki Yatabe, Koichi Yamashita, Kazuhiro Hanazaki 
World J Gastroenterol 15(33):4111-4115. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4111
Takehiro Okabayashi, Hiromichi Maeda, Zhao-Li Sun, Robert A Montgomery, Isao Nishimori, Kazuhiro Hanazaki 
World J Gastroenterol 15(33):4116-4121. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4116
Koichi Yamashita, Tomoaki Yatabe 
World J Gastroenterol 15(33):4126-4131. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4126
Shinji Kawahito, Hiroshi Kitahata, Shuzo Oshita 
World J Gastroenterol 15(33):4137-4142. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4137
Original Articles
Zhen-Ya Zhang, Wen-Jun Wang, Li-Jie Pan, Yue Xu, Zong-Ming Zhang 
World J Gastroenterol 15(33):4150-4155. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4150
Brief Articles
Leyla Ozel, M Sefa Ozel, Ahmet Burak Toros, Melih Kara, Kemal Sırrı Ozkan, Gurkan Tellioglu, Osman Krand, Meral Koyuturk, Ibrahim Berber 
World J Gastroenterol 15(33):4156-4162. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4156
Tao-Lai Qian, Xin-Hua Wang, Sheng Liu, Liang Ma, Ying Lu 
World J Gastroenterol 15(33):4163-4169. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4163
Jin Li, Lu-Nan Yan, Jian Yang, Zhe-Yu Chen, Bo Li, Yong Zeng, Tian-Fu Wen, Ji-Chun Zhao, Wen-Tao Wang, Jia-Yin Yang, Ming-Qing Xu, Yu-Kui Ma 
World J Gastroenterol 15(33):4170-4176. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4170
Case Report
Nazario Portolani, Gian Luca Baiocchi, Stefano Gadaldi, Simona Fisogni, Vincenzo Villanacci 
World J Gastroenterol 15(33):4189-4192. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4189
Roberto Grassia, Paolo Bodini, Paolo Dizioli, Teresa Staiano, Elena Iiritano, Guglielmo Bianchi, Federico Buffoli 
World J Gastroenterol 15(33):4193-4195. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4193
Joanna A Musialik, Maciej J Kohut, Tomasz Marek, Anatol Wodołażski, Marek Hartleb 
World J Gastroenterol 15(33):4199-4200. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4199
Hiroshi Yoshida, Yasuhiro Mamada, Nobuhiko Taniai, Sho Mineta, Yoshiaki Mizuguchi, Yoichi Kawano, Junpei Sasaki, Yoshiharu Nakamura, Takayuki Aimoto, Takashi Tajiri 
World J Gastroenterol 15(33):4201-4203. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4201
Yoshito Tomimaru, Hiroaki Nagano, Shigeru Marubashi, Shogo Kobayashi, Hidetoshi Eguchi, Yutaka Takeda, Masahiro Tanemura, Toru Kitagawa, Koji Umeshita, Nobuyuki Hashimoto, Hideki Yoshikawa, Kenichi Wakasa, Yuichiro Doki, Masaki Mori 
World J Gastroenterol 15(33):4204-4208. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4204
Ji Chan Park, Wook Hyun Lee, Min Kyu Kang, Suk Young Park 
World J Gastroenterol 15(33):4209-4211. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4209
Yong Seok Kim, Seong Jae Cha, Yoo Shin Choi, Beom Gyu Kim, Sung Jun Park, In Taik Chang 
World J Gastroenterol 15(33):4212-4214. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4212
Chun-Hsiang Ou Yang, Keng-Hao Liu, Tse-Ching Chen, Phei-Lang Chang, Ta-Sen Yeh 
World J Gastroenterol 15(33):4215-4217. Published online Sep 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.4215
Letters To The Editor