BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Comment
Esophageal Cancer
Nan Wang, Zhi-Hua Liu, Fang Ding, Xiu-Qin Wang, Chuan-Nong Zhou, Min Wu 
World J Gastroenterol 8(6):966-970. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.966
Zhong-Ying Shen, Li-Yan Xu, Min-Hua Chen, Jian Shen, Wei-Jia Cai, Yi Zeng 
World J Gastroenterol 8(6):976-981. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.976
Gastric Cancer
Jia-Ren Liu, Bing-Qing Chen, Yan-Mei Yang, Xuan-Ling Wang, Ying-Ben Xue, Yu-Mei Zheng, Rui-Hai Liu 
World J Gastroenterol 8(6):999-1004. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.999
Jian-Kun Hu, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Bo Zhang, Jing Tian, Jia-Ping Chen, Li Wang, Chao-Hua Wang, Hong-Yan Chen, You-Ping Li 
World J Gastroenterol 8(6):1023-1028. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1023
Liver Cancer
Cheng Liao, Mu-Jun Zhao, Jing Zhao, Di Jia, Hai Song, Zai-Ping Li 
World J Gastroenterol 8(6):1050-1052. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1050
Xiao-Zhong Guo, Xiao-Dong Shao, Min-Pei Liu, Jian-Hua Xu, Li-Nan Ren, Jia-Jun Zhao, Hong-Yu Li, Di Wang 
World J Gastroenterol 8(6):1059-1062. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1059
Viral Hepatitis
Li-Hui Han, Wen-Sheng Sun, Chun-Hong Ma, Li-Ning Zhang, Su-Xia Liu, Qiu Zhang, Li-Fen Gao, You-Hai Chen 
World J Gastroenterol 8(6):1077-1080. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1077
Gang Li, Hui-Hui Ma, Geroge KK Lau, Yin-Kit Leung, Chun-Lan Yao, Yu-Tian Chong, Wen-Hui Tang, Ji-Lu Yao 
World J Gastroenterol 8(6):1081-1087. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1081
H.Pylori
Jian-Min Ren, Quan-Ming Zou, Fu-Kun Wang, Qiang He, Wei Chen, Wen-Kun Zen 
World J Gastroenterol 8(6):1098-1102. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1098
Run-Tian Wang, Tao Wang, Kun Chen, Ji-Yao Wang, Jie-Ping Zhang, San-Ren Lin, Yi-Min Zhu, Wen-Ming Zhang, Yu-Xin Cao, Chou-Wen Zhu, Hai Yu, Yu-Jun Cong, Shu Zheng, Bing-Quan Wu 
World J Gastroenterol 8(6):1103-1107. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1103
Basic Research
Zhen-Wei Xia, Wen-Jun Cui, Xue-Hong Zhang, Qing-Xiang Shen, Jian Wang, Yun-Zhu Li, Shen-Nian Chen, Shan-Chang Yu 
World J Gastroenterol 8(6):1123-1128. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1123
Ying Huang, Shu-Ren Wang, Cheng Yi, Ming-Ying Ying, Ying Lin, Mao-Hui Zhi 
World J Gastroenterol 8(6):1134-1137. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1134
Clinical Research
Ke-Xia Wang, Chao-Pin Li, Jian Wang, Ye Tian 
World J Gastroenterol 8(6):1144-1148. Published online Dec 15, 2002. doi: 10.3748/wjg.v8.i6.1144