BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Richard M Charnley 
World J Gastroenterol 9(1):1-4. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.1
Anastasios Roussos, Nikiforos Philippou, Konstantinos I Gourgoulianis 
World J Gastroenterol 9(1):5-8. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.5
Esophageal Cancer
Jin Zhou, Li-Qun Zhao, Mo-Miao Xiong, Xiu-Qin Wang, Guan-Rui Yang, Zong-Liang Qiu, Min Wu, Zhi-Hua Liu 
World J Gastroenterol 9(1):9-15. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.9
Han-Lei Dan, Yang Bai, Hui Meng, Cong-Lin Song, Jie Zhang, Yong Zhang, Lei-Chi Wan, Ya-Li Zhang, Zhen-Shu Zhang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 9(1):22-25. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.22
Gastric Cancer
Gang-Shi Wang, Meng-Wei Wang, Ben-Yan Wu, Wei-Di You, Xin-Yan Yang 
World J Gastroenterol 9(1):30-34. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.30
Lin Yang, Li-Ge Kuang, Hua-Chuan Zheng, Jin-Yi Li, Dong-Ying Wu, Su-Min Zhang, Yan Xin, Ying Chen, Shen Yang 
World J Gastroenterol 9(1):35-39. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.35
Jing Lan, Yong-Yan Xiong, Yi-Xian Lin, Bi-Cheng Wang, Ling-Ling Gong, Hui-Sen Xu, Guang-Song Guo 
World J Gastroenterol 9(1):54-58. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.54
Jing Wu, Yong-Quan Shi, Kai-Chun Wu, De-Xin Zhang, Jing-Hua Yang, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 9(1):59-64. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.59
Liver Cancer
Jia-He Yang, Tian-Geng You, Nan Li, Qi-Jun Qian, Ping Wang, Zhen-Lin Yan, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 9(1):69-72. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.69
Nan-Hong Tang, Yian-Ling Chen, Xiao-Qian Wang, Xiu-Jin Li, Feng-Zhi Yin, Xiao-Zhong Wang 
World J Gastroenterol 9(1):79-83. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.79
Jian-Zhao Huang, Sui-Sheng Xia, Qi-Fa Ye, Han-Ying Jiang, Zhong-Hua Chen 
World J Gastroenterol 9(1):84-88. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.84
Cheng Liao, Mu-Jun Zhao, Jing Zhao, Hai Song, Pascal Pineau, Agnès Marchio, Anne Dejean, Pierre Tiollais, Hong-Yang Wang, Tsai-Ping Li 
World J Gastroenterol 9(1):89-93. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.89
Jun Qian, Jochen Truebenbach, Florian Graepler, Philippe Pereira, Peter Huppert, Thomas Eul, Gundula Wiemann, Claus Claussen 
World J Gastroenterol 9(1):94-98. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.94
Colorectal Cancer
Kun Chen, Jian Cai, Xi-Yong Liu, Xi-Yuan Ma, Kai-Yan Yao, Shu Zheng 
World J Gastroenterol 9(1):99-103. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.99
Viral Hepatitis
Jun Xiong, Yu-Cheng Yao, Xiao-Yuan Zi, Jian-Xiu Li, Xin-Min Wang, Xu-Ting Ye, Shu-Min Zhao, Yong-Bi Yan, Hong-Yu Yu, Yi-Ping Hu 
World J Gastroenterol 9(1):112-116. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.112
H. Pylori
Basic Research
Resat Ozaras, Veysel Tahan, Seval Aydin, Hafize Uzun, Safiye Kaya, Hakan Senturk 
World J Gastroenterol 9(1):125-128. Published online Aug 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.125
Hong-Yi Zhou, Fang Wang, Lan Cheng, Li-Ying Fu, Ji Zhou, Wei-Xing Yao 
World J Gastroenterol 9(1):134-136. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.134
Xin Shi, Nai-Rong Gao, Qing-Ming Guo, Yong-Jiu Yang, Ming-Dong Huo, Hao-Lin Hu, Helmut Friess 
World J Gastroenterol 9(1):160-164. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.160
Dong-Ping Xie, Lian-Bi Chen, Chuan-Yong Liu, Jing-Zhang Liu, Ke-Jing Liu 
World J Gastroenterol 9(1):165-168. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.165
Xin-Hua Liu, Dong-Ai Huang, Fei-Yi Yang, Yan-Sheng Hao, Guo-Guang Du, Ping-Feng Li, Gang Li 
World J Gastroenterol 9(1):169-173. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.169
Clinical Research
Robert E. Marsh, Christopher L. Perdue, Ziad T. Awad, Patrice Watson, Mohamed Selima, Richard E. Davis, Charles J. Filipi 
World J Gastroenterol 9(1):174-178. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.174
Bin Tu, Jian-Ping Gong, Hu-Yi Feng, Chuan-Xin Wu, Yu-Jun Shi, Xu-Hong Li, Yong Peng, Chang-An Liu, Sheng-Wei Li 
World J Gastroenterol 9(1):179-183. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.179
Gao-Song Wu, Sheng-Quan Zou, Xian-Wen Luo, Jian-Hong Wu, Zheng-Ren Liu 
World J Gastroenterol 9(1):184-187. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.184
Min Zheng, Lian-Xin Liu, An-Long Zhu, Shu-Yi Qi, Hong-Chi Jiang, Zhu-Ying Xiao 
World J Gastroenterol 9(1):188-191. Published online Jan 15, 2003. doi: 10.3748/wjg.v9.i1.188