BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Małgorzata Muc-Wierzgoń, Ewa Nowakowska-Zajdel, Sylwia Dzięgielewska-Gęsiak, Teresa Kokot, Katarzyna Klakla, Edyta Fatyga, Elżbieta Grochowska-Niedworok, Dariusz Waniczek, Janusz Wierzgoń 
World J Gastroenterol 20(29):9759-9774. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.9759
Isabel Adler, Andrea Muiño, Silvia Aguas, Laura Harada, Mariana Diaz, Adriana Lence, Mario Labbrozzi, Juan Manuel Muiño, Boris Elsner, Alejandra Avagnina, Valeria Denninghoff 
World J Gastroenterol 20(29):9922-9935. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.9922
Review
Vito Cantisani, Hektor Grazhdani, Cristina Fioravanti, Maria Rosignuolo, Fabrizio Calliada, Daniela Messineo, Maria Giulia Bernieri, Adriano Redler, Carlo Catalano, Ferdinando D’Ambrosio 
World J Gastroenterol 20(29):9998-10007. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.9998
Original Article
Takafumi Naito, Katsuhiko Nosho, Miki Ito, Hisayoshi Igarashi, Kei Mitsuhashi, Shinji Yoshii, Hironori Aoki, Masafumi Nomura, Yasutaka Sukawa, Eiichiro Yamamoto, Yasushi Adachi, Hiroaki Takahashi, Masao Hosokawa, Masahiro Fujita, Toshinao Takenouchi, Reo Maruyama, Hiromu Suzuki, Yoshifumi Baba, Kohzoh Imai, Hiroyuki Yamamoto, Shuji Ogino, Yasuhisa Shinomura 
World J Gastroenterol 20(29):10050-10061. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.10050
Evidence-Based Medicine
Takaomi Kessoku, Yuji Ogawa, Masato Yoneda, Kento Imajo, Yoshio Sumida, Yuichiro Eguchi, Hideki Fujii, Hideyuki Hyogo, Masafumi Ono, Yasuaki Suzuki, Takumi Kawaguchi, Kazuaki Chayama, Saiyu Tanaka, Kazuma Fujimoto, Keizo Anzai, Toshiji Saibara, Michio Sata, Yoshito Itoh, Atsushi Nakajima, Takeshi Okanoue; Japan Study Group of NAFLD (JSG-NAFLD) 
World J Gastroenterol 20(29):10108-10114. Published online Aug 7, 2014. doi: 10.3748/wjg.v20.i29.10108
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor