BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Original Articles
Jia Fan, Zhi Quan Wu, Zhao You Tang, Jian Zhou, Shuang Jian Qiu, Zeng Chen Ma, Xin Da Zhou, Sheng Long Ye 
World J Gastroenterol 7(1):28-32. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.28
Xin Huang, Ding Guo Li, Zhi Rong Wang, Hong Shan Wei, Ji Lin Cheng, Yu Tao Zhan, Xin Zhou, Qin Fang Xu, Xin Li, Han Ming Lu 
World J Gastroenterol 7(1):37-41. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.37
Xiao Song Chen, Guo Jun Wang, Xiong Cai, Hong Yu Yu, Yi Ping Hu 
World J Gastroenterol 7(1):49-52. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.49
Brief Reports
Shi Jie Wang, Deng Gui Wen, Jing Zhang, Xin Man, Hui Liu 
World J Gastroenterol 7(1):80-82. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.80
Yong Chuan Deng, Yong Su Zhen, Shu Zheng, Yu Chuan Xue 
World J Gastroenterol 7(1):93-97. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.93
Hao Ren, Fen Lu Zhu, Shi Ying Zhu, Yan Bin Song, Zhong Tian Qi 
World J Gastroenterol 7(1):98-101. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.98
Jin Nü Fang, Chang Ji Jin, Lian Hua Cui, Zhen Yu Quan, BoYoul Choi, Moran Ki, Hung Bae Park 
World J Gastroenterol 7(1):107-110. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.107
Yi Ping Hu, Wei Jiang Hu, Wen Chao Zheng, Jian Xiu Li, De Shun Dai, Xin Min Wang, Shu Zhong Zhang, Hong Yu Yu, Wei Sun, Guang Rong Hao 
World J Gastroenterol 7(1):111-114. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.111
Jing Xu, Ming Hui Mei, Si En Zeng, Qing Fen Shi, Yong Ming Liu, Li Ling Qin 
World J Gastroenterol 7(1):120-125. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.120
Jun Cui, Dong Hua Yang, Xiang Jun Bi, Zi Rong Fan 
World J Gastroenterol 7(1):136-139. Published online Feb 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i1.136