BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Naoki Sano, Takafumi Tamura, Naoyuki Toriyabe, Takeshi Nowatari, Ken Nakayama, Tomohito Tanoi, Soichiro Murata, Yu Sakurai, Mamoru Hyodo, Kiyoshi Fukunaga, Hideyoshi Harashima, Nobuhiro Ohkohchi 
World J Gastroenterol 21(45):12778-12786. Published online Dec 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12778
Hyun Jung Lee, Jong Eun Yeon, Eun Jung Ko, Eileen L Yoon, Sang Jun Suh, Keunhee Kang, Hae Rim Kim, Seoung Hee Kang, Yang Jae Yoo, Jihye Je, Beom Jae Lee, Ji Hoon Kim, Yeon Seok Seo, Hyung Joon Yim, Kwan Soo Byun 
World J Gastroenterol 21(45):12787-12799. Published online Dec 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12787
Yun Shi, Si-Ye Wang, Min Yao, Wen-Li Sai, Wei Wu, Jun-Ling Yang, Yin Cai, Wen-Jie Zheng, Deng-Fu Yao 
World J Gastroenterol 21(45):12814-12821. Published online Dec 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12814
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Daisuke Ichikawa, Shuhei Komatsu, Toshiyuki Kosuga, Hirotaka Konishi, Kazuma Okamoto, Atsushi Shiozaki, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 21(45):12851-12856. Published online Dec 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12851
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Sirio Fiorino, Letizia Bacchi-Reggiani, Dario de Biase, Adele Fornelli, Michele Masetti, Andrea Tura, Fabio Grizzi, Matteo Zanello, Laura Mastrangelo, Raffaele Lombardi, Giorgia Acquaviva, Luca di Tommaso, Arrigo Bondi, Michela Visani, Sergio Sabbatani, Laura Pontoriero, Carlo Fabbri, Andrea Cuppini, Annalisa Pession, Elio Jovine 
World J Gastroenterol 21(45):12896-12953. Published online Dec 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i45.12896
Meta-Analysis
Case Report
Letters To The Editor