BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Review
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Hiroaki Shimizu, Atsushi Kato, Tsukasa Takayashiki, Satoshi Kuboki, Masayuki Ohtsuka, Hideyuki Yoshitomi, Katsunori Furukawa, Masaru Miyazaki 
World J Gastroenterol 21(44):12628-12634. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12628
Observational Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Case Report
Nobuyoshi Takeshita, Toru Fukunaga, Masayuki Kimura, Yuji Sugamoto, Kentaro Tasaki, Isamu Hoshino, Takumi Ota, Tetsuro Maruyama, Tomohide Tamachi, Takashi Hosokawa, Yo Asai, Hisahiro Matsubara 
World J Gastroenterol 21(44):12722-12728. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12722