BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Field Of Vision
Review
Stefan AW Bouwense, Marjan de Vries, Luuk TW Schreuder, Søren S Olesen, Jens B Frøkjær, Asbjørn M Drewes, Harry van Goor, Oliver HG Wilder-Smith 
World J Gastroenterol 21(1):47-59. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.47
Minireviews
Concepción Gomez i Gavara, Rafael López-Andújar, Tatiana Belda Ibáñez, José M Ramia Ángel, Ángel Moya Herraiz, Francisco Orbis Castellanos, Eugenia Pareja Ibars, Fernando San Juan Rodríguez 
World J Gastroenterol 21(1):124-131. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.124
Basic Study
Toshihide Ueda, Ryota Hokari, Masaaki Higashiyama, Yuichi Yasutake, Koji Maruta, Chie Kurihara, Kengo Tomita, Shunsuke Komoto, Yoshikiyo Okada, Chikako Watanabe, Shingo Usui, Shigeaki Nagao, Soichiro Miura 
World J Gastroenterol 21(1):177-186. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.177
Case Control Study
Retrospective Study
Yusuke Yamamoto, Hisashi Ikoma, Ryo Morimura, Katsutoshi Shoda, Hirotaka Konishi, Yasutoshi Murayama, Shuhei Komatsu, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Takeshi Kubota, Masayoshi Nakanishi, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Chouhei Sakakura, Toshiya Ochiai, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 21(1):246-253. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.246
Nobuyuki Miyake, Takafumi Ando, Kazuhiro Ishiguro, Osamu Maeda, Osamu Watanabe, Yutaka Hirayama, Keiko Maeda, Kazuhiro Morise, Masanobu Matsushita, Kazuhiro Furukawa, Kohei Funasaka, Masanao Nakamura, Ryoji Miyahara, Naoki Ohmiya, Hidemi Goto 
World J Gastroenterol 21(1):254-261. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.254
Takehito Yamamoto, Shintaro Yagi, Hiromitsu Kinoshita, Yusuke Sakamoto, Kazuyuki Okada, Kenji Uryuhara, Takeshi Morimoto, Satoshi Kaihara, Ryo Hosotani 
World J Gastroenterol 21(1):262-268. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.262
Bo-An Li, Jia Liu, Jun Hou, Jie Tang, Jian Zhang, Jun Xu, Yong-Ji Song, Ai-Xia Liu, Jing Zhao, Jing-Xia Guo, Lin Chen, Han Wang, Li-Hua Yang, Jie Lu, Yuan-Li Mao 
World J Gastroenterol 21(1):283-291. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.283
Clinical Trials Study
Observational Study
Dominika Maciejewska, Arleta Drozd, Piotr Ossowski, Karina Ryterska, Dominika Jamioł-Milc, Marcin Banaszczak, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Małgorzata Kaczorowska, Anna Sabinicz, Ewa Stachowska 
World J Gastroenterol 21(1):301-310. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.301
Moran Lavie, Tzipora Manovitz, Daphna Vilozni, Sarina Levy-Mendelovich, Ifat Sarouk, Ilana Weintraubv, David Shoseyov, Malena Cohen-Cymberknoh, Joseph Rivlin, Ori Efrati 
World J Gastroenterol 21(1):318-325. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.318
Yuka Kobayashi, Hirotsugu Watabe, Atsuo Yamada, Hirobumi Suzuki, Yoshihiro Hirata, Yutaka Yamaji, Haruhiko Yoshida, Kazuhiko Koike 
World J Gastroenterol 21(1):326-332. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.326
Prospective Study
Laura Lorenzon, Francesca Mazzetta, Emanuela Pilozzi, Giordana Uggeri, Maria Rosaria Torrisi, Mario Ferri, Vincenzo Ziparo, Deborah French 
World J Gastroenterol 21(1):342-350. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.342
Randomized Controlled Trial
Systematic Reviews
Giuseppe Nigri, Niccolò Petrucciani, Giulia Giannini, Paolo Aurello, Paolo Magistri, Marcello Gasparrini, Giovanni Ramacciato 
World J Gastroenterol 21(1):360-368. Published online Jan 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i1.360
Case Report
Letters To The Editor