BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Bio-feedback treatment of fecal incontinence: Where are we, and where are we going? 
Giuseppe Chiarioni, Barbara Ferri, Antonio Morelli, Guido Iantorno, Gabrio Bassotti 
World J Gastroenterol 11(31):4771-4775. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4771
Gastric Cancer
Preventing prolonged post-operative ileus in gastric cancer patients undergoing gastrectomy and intra-peritoneal chemotherapy 
De-Chuan Chan, Yao-Chi Liu, Cheng-Jueng Chen, Jyh-Cherng Yu, Heng-Cheng Chu, Fa-Chang Chen, Teng-Wei Chen, Huan-Fa Hsieh, Tzu-Ming Chang, Kuo-Liang Shen 
World J Gastroenterol 11(31):4776-4781. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4776
Helicobacter Pylori
High concentrations of human β-defensin 2 in gastric juice of patients with Helicobacter pylori infection 
Hajime Isomoto, Hiroshi Mukae, Hiroshi Ishimoto, Yoshito Nishi, Chun-Yang Wen, Akihiro Wada, Ken Ohnita, Toshiya Hirayama, Masamitsu Nakazato, Shigeru Kohno 
World J Gastroenterol 11(31):4782-4787. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4782
Basic Research
Effect of IL-10 on the expression of HSC growth factors in hepatic fibrosis rat 
Mei-Na Shi, Wei-Da Zheng, Li-Juan Zhang, Zhi-Xin Chen, Xiao-Zhong Wang 
World J Gastroenterol 11(31):4788-4793. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4788
Vitamin D receptor gene Tru9I polymorphism and risk for incidental sporadic colorectal adenomas 
You-Ling Gong, Da-Wen Xie, Zong-Lin Deng, Roberd M Bostick, Xi-Jiang Miao, Jin-Hui Zhang, Zhi-Hong Gong 
World J Gastroenterol 11(31):4794-4799. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4794
Effects of four regulating-intestine prescriptions on pathology and ultrastructure of colon tissue in rats with ulcerative colitis 
Heng Fan, Ming-Yi Qiu, Jia-Jun Mei, Guan-Xin Shen, Song-Lin Liu, Rui Chen 
World J Gastroenterol 11(31):4800-4806. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4800
ACEI attenuates the progression of CCl4-induced rat hepatic fibrogenesis by inhibiting TGF-β1, PDGF-BB, NF-κB and MMP-2,9 
Xu Li, Ying Meng, Xi-Shan Yang, Ling-Fei Mi, Shao-Xi Cai 
World J Gastroenterol 11(31):4807-4811. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4807
Screening and identification of proteins interacting with nucleostemin 
Hai-Xia Yang, Geng-Lin Jin, Ling Meng, Jian-Zhi Zhang, Wen-Bin Liu, Cheng-Chao Shou 
World J Gastroenterol 11(31):4812-4814. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4812
Influence of continuous veno-venous hemofiltration on the course of acute pancreatitis 
Hong-Li Jiang, Wu-Jun Xue, Da-Qing Li, Ai-Ping Yin, Xia Xin, Chun-Mei Li, Ju-Lin Gao 
World J Gastroenterol 11(31):4815-4821. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4815
Leptin administration exacerbates thioacetamide-induced liver fibrosis in mice 
Kai Dai, Jun-Ying Qi, De-Ying Tian 
World J Gastroenterol 11(31):4822-4826. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4822
GFAP and Fos immunoreactivity in lumbo-sacral spinal cord and medulla oblongata after chronic colonic inflammation in rats 
Yi-Ning Sun, Jin-Yan Luo, Zhi-Ren Rao, Li Lan, Li Duan 
World J Gastroenterol 11(31):4827-4832. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4827
Clinical Research
Crohn’s disease in Japanese is associated with a SNP-haplotype of N-acetyltransferase 2 gene 
Haruhisa Machida, Kazuhiro Tsukamoto, Chun-Yang Wen, Saburou Shikuwa, Hajime Isomoto, Yohei Mizuta, Fuminao Takeshima, Kunihiko Murase, Naomichi Matsumoto, Ikuo Murata, Shigeru Kohno, Chen-Yang Wen 
World J Gastroenterol 11(31):4833-4837. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4833
Sonographic fatty liver, overweight and ischemic heart disease 
Yu-Cheng Lin, Huey-Ming Lo, Jong-Dar Chen 
World J Gastroenterol 11(31):4838-4842. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4838
Value of CT-guided core-needle biopsy in diagnosis and classification of malignant lymphomas using automated biopsy gun 
Li Li, Qiu-Liang Wu, Li-Zhi Liu, Yun-Xian Mo, Chuan-Miao Xie, Lie Zheng, Lin Chen, Pei-Hong Wu 
World J Gastroenterol 11(31):4843-4847. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4843
Brief Reports
Modulation of gastric accommodation by duodenal nutrients 
Mauricio Carrasco, Fernando Azpiroz, Juan-R. Malagelada 
World J Gastroenterol 11(31):4848-4851. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4848
Overexpression of S100A4 is closely associated with progression of colorectal cancer 
Yong-Gu Cho, Chang-Jae Kim, Suk-Woo Nam, Shin-Hee Yoon, Sug-Hyung Lee, Nam-Jin Yoo, Jung-Young Lee, Won-Sang Park 
World J Gastroenterol 11(31):4852-4856. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4852
Intra-familial prevalence of hepatitis B virologic markers in HBsAg positive family members in Nahavand, Iran 
Amir Houshang Mohammad Alizadeh, Mitra Ranjbar, Shahin Ansari, Seyed Moayed Alavian, Hamid Mohaghegh Shalmani, Leila Hekmat, Mohammad Reza Zali 
World J Gastroenterol 11(31):4857-4860. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4857
Non-steroidal anti-inflammatory drug-induced small bowel injuries identified by double-balloon endoscopy 
Yoshikazu Hayashi, Hironori Yamamoto, Hiroto Kita, Keijiro Sunada, Hiroyuki Sato, Tomonori Yano, Michiko Iwamoto, Yutaka Sekine, Tomohiko Miyata, Akiko Kuno, Takaaki Iwaki, Yoshiyuki Kawamura, Hironari Ajibe, Kenichi Ido, Kentaro Sugano 
World J Gastroenterol 11(31):4861-4864. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4861
Effect of oral erythromycin on gastric and small bowel transit time of capsule endoscopy 
Wai K Leung, Francis KL Chan, Sara SL Fung, Mei-Yin Wong, Joseph JY Sung 
World J Gastroenterol 11(31):4865-4868. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4865
Appendix is a priming site in the development of ulcerative colitis 
Mitsunobu Matsushita, Hiroshi Takakuwa, Yuji Matsubayashi, Akiyoshi Nishio, Susumu Ikehara, Kazuichi Okazaki 
World J Gastroenterol 11(31):4869-4874. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4869
Ursodeoxycholic acid and superoxide anion 
Predrag Ljubuncic, Omar Abu-Salach, Arieh Bomzon 
World J Gastroenterol 11(31):4875-4878. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4875
HBeAg negative serological status and low viral replication levels characterize chronic hepatitis B virus-infected women at reproductive age in Greece: A one-year prospective single center study 
Ioannis S. Elefsiniotis, Irene Glynou, Ioanna Magaziotou, Konstantinos D. Pantazis, Nikolaos V. Fotos, Hero Brokalaki, Helen Kada, George Saroglou 
World J Gastroenterol 11(31):4879-4882. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4879
There is no association between K469E ICAM-1 gene polymorphism and biliary atresia 
Paisarn Vejchapipat, Naruemol Jirapanakorn, Nutchanart Thawornsuk, Apiradee Theamboonlers, Voranush Chongsrisawat, Soottiporn Chittmittrapap, Yong Poovorawan 
World J Gastroenterol 11(31):4886-4890. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4886
Lewis blood genotypes of peptic ulcer and gastric cancer patients in Taiwan 
Chi-Jung Yei, Jan-Gowth Chang, Mu-Chin Shih, Sheng-Fung Lin, Chao-Sung Chang, Fu-Tsong Ko, Kuang-Yang Lin, Ta-Chih Liu 
World J Gastroenterol 11(31):4891-4894. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4891
Etoposide sensitizes CT26 colorectal adenocarcinoma to radiation therapy in BALB/c mice 
Chia-Yuan Liu, Hui-Fen Liao, Tsang-En Wang, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih, Wen-Hsuing Chang, Yuh-Cheng Yang, Ching-Chung Lin, Yu-Jen Chen 
World J Gastroenterol 11(31):4895-4898. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4895
Disulfide-stabilized single-chain antibody-targeted superantigen: Construction of a prokaryotic expression system and its functional analysis 
Jian-Li Wang, Yu-Ling Zheng, Ru Ma, Bao-Li Wang, Ai-Guang Guo, Yong-Qiang Jiang 
World J Gastroenterol 11(31):4899-4903. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4899
Microsatellite instability in gastric cancer and pre-cancerous lesions 
Ping Liu, Xiao-Yong Zhang, Yun Shao, Dao-Fu Zhang 
World J Gastroenterol 11(31):4904-4907. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4904
Expression of cyclooxygenase-2 in gastric cancer and its relation to liver metastasis and long-term prognosis 
Ji-Ren Yu, Yi-Jun Wu, Qi Qin, Ke-Zheng Lu, Sheng Yan, Xiao-Sun Liu, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 11(31):4908-4911. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4908
Expression of cyclooxygenase-2 in gastric cancer and its relation to liver metastasis and long-term prognosis 
Ji-Ren Yu, Yi-Jun Wu, Qi Qin, Ke-Zheng Lu, Sheng Yan, Xiao-Sun Liu, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 11(31):4908-4911. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4911
Anti-inflammatory mechanism of oxymatrine in dextran sulfate sodium-induced colitis of rats 
Ping Zheng, Feng-Li Niu, Wen-Zhong Liu, Yao Shi, Lun-Gen Lu 
World J Gastroenterol 11(31):4912-4915. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4912
Expression of heparanase mRNA in anti-sense oligonucleotide-transfected human esophageal cancer EC9706 cells 
Kui-Sheng Chen, Lan Zhang, Lin Tang, Yun-Han Zhang, Dong-Ling Gao, Liang Yan, Lei Zhang 
World J Gastroenterol 11(31):4916-4917. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4916
Increased expression of cyclooxygenase-2 in first-degree relatives of gastric cancer patients 
Jin-Ting Zhang, Ming-Wei Wang, Zhen-Long Zhu, Xiao-Hui Huo, Jian-Kun Chu, Dong-Sheng Cui, Liang Qiao, Jun Yu 
World J Gastroenterol 11(31):4918-4922. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4918
Minireviews
α-Lipoic acid protects against cholecystokinin-induced acute pancreatitis in rats 
Sung-Joo Park, Sang-Wan Seo, Ok-Sun Choi, Cheung-Seog Park 
World J Gastroenterol 11(31):4883-4885. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4883
Case Report
Klatskin tumor treated by inter-disciplinary therapies including stereotactic radiotherapy: A case report 
Gerhild Becker, Felix Momm, Henning Schwacha, Norbert Hodapp, Henning Usadel, Michael Geißler, Annette Barke, Annette Schmitt-Gräff, Karl Henne, Hubert E. Blum 
World J Gastroenterol 11(31):4923-4926. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4923
Calcified reticulate rind sign: A characteristic feature of gossypiboma on computed tomography 
Yi-Ying Lu, Yun-Chung Cheung, Sheung-Fat Ko, Shu-Hang Ng 
World J Gastroenterol 11(31):4927-4929. Published online Aug 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i31.4927