BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Liver alveolar echinococcosis in China: Clinical aspect with relative basic research 
Ci-Peng Jiang, McManus Don, Malcolm Jones 
World J Gastroenterol 11(30):4611-4617. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4611
Esophageal Cancer
Mutation of DNA polymerase β in esophageal carcinoma of different regions 
Guo-Qiang Zhao, Tao Wang, Qin Zhao, Hong-Yan Yang, Xiao-Hui Tan, Zi-Ming Dong 
World J Gastroenterol 11(30):4618-4622. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4618
Gastric Cancer
Gastric cancer surgery in cirrhotic patients: Result of gastrectomy with D2 lymph node dissection 
Jun Ho Lee, Junuk Kim, Jae Ho Cheong, Woo Jin Hyung, Seung Ho Choi, Sung Hoon Noh 
World J Gastroenterol 11(30):4623-4627. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4623
Altered profiles of nuclear matrix proteins during the differentiation of human gastric mucous adenocarcinoma MGc80-3 cells 
Chun-Hong Zhao, Qi-Fu Li 
World J Gastroenterol 11(30):4628-4633. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4628
Histochemical studies on intestinal metaplasia adjacent to gastric cardia adenocarcinoma in subjects at high-incidence area in Henan, north China 
She-Gan Gao, Li-Dong Wang, Zong-Min Fan, Ji-Lin Li, Xin He, Rui-Feng Guo, Dong-Ling Xie, Xin-Wei He, Shan-Shan Gao, Hua-Qin Guo, Jun-Kuan Wang, Xiao-Shan Feng, Bao-Gen Ma 
World J Gastroenterol 11(30):4634-4637. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4634
Liver Cancer
Correlation between expression of cyclooxygenase-2 and the presence of inflammatory cells in human primary hepatocellular carcinoma: Possible role in tumor promotion and angiogenesis 
Melchiorre Cervello, Daniela Foderà, Ada Maria Florena, Maurizio Soresi, Claudio Tripodo, Natale D’Alessandro, Giuseppe Montalto 
World J Gastroenterol 11(30):4638-4643. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4638
Nitrative and oxidative DNA damage in intrahepatic cholangiocarcinoma patients in relation to tumor invasion 
Somchai Pinlaor, Banchob Sripa, Ning Ma, Yusuke Hiraku, Puangrat Yongvanit, Sopit Wongkham, Chawalit Pairojkul, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Shinji Oikawa, Mariko Murata, Reiji Semba, Shosuke Kawanishi 
World J Gastroenterol 11(30):4644-4649. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4644
Functional expression of a proliferation-related ligand in hepatocellular carcinoma and its implications for neovascularization 
Hiroshi Okano, Katsuya Shiraki, Yutaka Yamanaka, Hidekazu Inoue, Tomoyuki Kawakita, Yukiko Saitou, Yumi Yamaguchi, Naoyuki Enokimura, Keiichi Ito, Norihiko Yamamoto, Kazushi Sugimoto, Kazumoto Murata, Takeshi Nakano 
World J Gastroenterol 11(30):4650-4654. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4650
Expression and alteration of insulin-like growth factor II-messenger RNA in hepatoma tissues and peripheral blood of patients with hepatocellular carcinoma 
Zhi-Zhen Dong, Deng-Fu Yao, Deng-Bing Yao, Xin-Hua Wu, Wei Wu, Li-Wei Qiu, Dao-Rong Jiang, Jian-Hua Zhu, Xian-Yong Meng 
World J Gastroenterol 11(30):4655-4660. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4655
Expression of MUC1 and its significance in hepatocellular and cholangiocarcinoma tissue 
Shi-Fang Yuan, Kai-Zong Li, Ling Wang, Ke-Feng Dou, Zhen Yan, Wei Han, Ying-Qi Zhang 
World J Gastroenterol 11(30):4661-4666. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4661
Role of cell adhesion signal molecules in hepatocellular carcinoma cell apoptosis 
Jian-Min Su, Li-Ying Wang, Yu-Long Liang, Xi-Liang Zha 
World J Gastroenterol 11(30):4667-4673. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4667
Colorectal Cancer
Anticancer effects of oligomeric proanthocyanidins on human colorectal cancer cell line, SNU-C4 
Youn-Jung Kim, Hae-Jeong Park, Seo-Hyun Yoon, Mi-Ja Kim, Kang-Hyun Leem, Joo-Ho Chung, Hye-Kyung Kim 
World J Gastroenterol 11(30):4674-4678. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4674
Identification of proteins of human colorectal carcinoma cell line SW480 by two-dimensional electrophoresis and MALDI-TOF mass spectrometry 
Ying-Tao Zhang, Yi-Ping Geng, Le Zhou, Bao-Chang Lai, Lv-Sheng Si, Yi-Li Wang 
World J Gastroenterol 11(30):4679-4684. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4679
Changing patterns of colorectal cancer in China over a period of 20 years 
Ming Li, Jin Gu 
World J Gastroenterol 11(30):4685-4688. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4685
Expression of a novel apoptosis inhibitor-survivin in colorectal carcinoma 
Hai-Yan Tan, Jun Liu, Shan-Min Wu, He-Sheng Luo 
World J Gastroenterol 11(30):4689-4692. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4689
Viral Hepatitis
Mutations in hepatitis B virus core regions correlate with hepatocellular injury in Chinese patients with chronic hepatitis B 
Hiroto Tanaka, Hiroki Ueda, Hiroko Hamagami, Susumu Yukawa, Masakazu Ichinose, Motoshige Miyano, Keiji Mimura, Iwao Nishide, Bo-Xin Zhang, Su-Wen Wang, Shi-Oing Zhou, Bei-Hai Li 
World J Gastroenterol 11(30):4693-4696. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4693
Blood micronutrient, oxidative stress, and viral load in patients with chronic hepatitis C 
Wang-Sheng Ko, Chih-Hung Guo, Maw-Sheng Yeh, Li-Yun Lin, Guoo-Shyng W. Hsu, Pei-Chung Chen, Mei-Ching Luo, Chia-Yeh Lin 
World J Gastroenterol 11(30):4697-4702. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4697
Biological impacts of “hot-spot” mutations of hepatitis B virus X proteins are genotype B and C differentiated 
Xu Lin, Xiao Xu, Qing-Ling Huang, Yu-Qing Liu, Da-Li Zheng, Wan-Nan Chen, Jian-Yin Lin 
World J Gastroenterol 11(30):4703-4708. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4703
Screening of genes of proteins interacting with p7 protein of hepatitis C virus from human liver cDNA library by yeast two-hybrid system 
Yan-Ping Huang, Shu-Lin Zhang, Jun Cheng, Lin Wang, Jiang Guo, Yan Liu, Yuan Yang, Li-Ying Zhang, Gui-Qin Bai, Xue-Song Gao, Dong Ji, Shu-Mei Lin, Yan-Wei Zhong, Qing Shao 
World J Gastroenterol 11(30):4709-4714. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4709
Helicobacter Pylori
Implications of anti-parietal cell antibodies and anti-Helicobacter pylori antibodies in histological gastritis and patient outcome 
Ching-Chu Lo, Ping-I Hsu, Gin-Ho Lo, Kwok-Hung Lai, Hui-Hwa Tseng, Chiun-Ku Lin, Hoi-Hung Chan, Wei-Lun Tsai, Wen-Chi Chen, Nan-Jing Peng 
World J Gastroenterol 11(30):4715-4720. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4715
Brief Reports
Long-term omeprazole and esomeprazole treatment does not significantly increase gastric epithelial cell proliferation and epithelial growth factor receptor expression and has no effect on apoptosis and p53 expression 
Istvan Hritz, Laszlo Herszenyi, Bela Molnar, Zsolt Tulassay, Laszlo Pronai 
World J Gastroenterol 11(30):4721-4726. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4721
Prevalence of porcine endogenous retrovirus in Chinese pig breeds and in patients treated with a porcine liver cell-based bioreactor 
Qing Liu, Zheng Liu, Evangelos Dalakas 
World J Gastroenterol 11(30):4727-4730. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4727
Prevalence of advanced colonic polyps in asymptomatic Chinese 
Hui-Hsiung Liu, Meng-Chen Wu, Yeh Peng, Ming-Shiang Wu 
World J Gastroenterol 11(30):4731-4734. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4731
Effect of ligand of peroxisome proliferator-activated receptor γ on the biological characters of hepatic stellate cells 
Yan-Tong Guo, Xi-Sheng Leng, Tao Li, Ji-Run Peng, Sheng-Han Song, Liang-Fa Xiong, Zhi-Zhong Qin 
World J Gastroenterol 11(30):4735-4739. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4735
Dynamic expression of apoptosis-related genes during development of laboratory hepatocellular carcinoma and its relation to apoptosis 
Xiao-Xian Duan, Jing-Sheng Ou, Yuan Li, Jian-Jia Su, Chao Ou, Chun Yang, Hui-Fen Yue, Ke-Chen Ban 
World J Gastroenterol 11(30):4740-4744. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4740
Resveratrol prolongs allograft survival after liver transplantation in rats 
Sheng-Li Wu, Liang Yu, Ke-Wei Meng, Zhen-Hua Ma, Cheng-En Pan 
World J Gastroenterol 11(30):4745-4749. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4745
Expression of interferon inducible protein-10 in pancreas of mice 
Dong Li, Su-Wen Zhu, Dong-Juan Liu, Guo-Liang Liu 
World J Gastroenterol 11(30):4750-4752. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4750
Influence of HLA-DRB1 alleles and HBV genotypes on interferon-α therapy for chronic hepatitis B 
Rui-Hai Chu, Li-Xian Ma, Gang Wang, Li-Hua Shao 
World J Gastroenterol 11(30):4753-4757. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4753
Case Report
Hepatotoxicity of NONI juice: Report of two cases 
Vanessa Stadlbauer, Peter Fickert, Carolin Lackner, Jutta Schmerlaib, Peter Krisper, Michael Trauner, Rudolf E Stauber 
World J Gastroenterol 11(30):4758-4760. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4758
Giant appendiceal mucocele: Report of a case and brief review 
Bernardino Rampone, Franco Roviello, Daniele Marrelli, Enrico Pinto 
World J Gastroenterol 11(30):4761-4763. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4761
Biloma following repeated transcatheter arterial embolization and complicated by intrahepatic duct stones: A case report 
Ming-Jen Chen, Ching-Chung Lin, Wen-Hsiung Chang, Fei-Shih Yang 
World J Gastroenterol 11(30):4764-4765. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4764
Acute pancreatitis as an initial symptom of systemic lupus erythematosus: A case report and review of the literature 
Feng Wang, Nian-Song Wang, Bing-Hui Zhao, Ling-Quan Tang 
World J Gastroenterol 11(30):4766-4768. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4766
Letters To The Editor
Is the severity of obstructive sleep apnea or the magnitude of respiratory effort associated with gastroesophageal reflux? 
Levent Ozturk, Zerrin Pelin 
World J Gastroenterol 11(30):4769-4769. Published online Aug 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i30.4769