BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Experimental Papers
Yan-Jun Liu, Wen-Ming Cong, Tian-Pei Xie, Hao Wang, Feng Shen, Ya-Jun Guo, Han Chen, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 2(4):187-189. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.187
Guo-An Han, Hui-Min Jiang, Xiu-Mei Zhen, Hong-Jun Zhou, Cai-Zhen Xu, Ji-Xi Tian 
World J Gastroenterol 2(4):190-191. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.190
Guo-An Han, Hui-Min Jiang, Xiu-Mei Zhen, Hong-Jun Zhou, Cai-Zhen Xu, Ji-Xi Tian 
World J Gastroenterol 2(4):192-193. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.192
Wei-Jian Hou, Su-Yuan Liu, Wei Xing, Zhong-Cheng Pan, Jin-Lan Liu, Dian-Hong Wang 
World J Gastroenterol 2(4):194-196. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.194
Guo-Zhi Chen, Dong Fu 
World J Gastroenterol 2(4):197-199. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.197
Can-Ping Ruan, Yuan-He Wang, Lai-Gen Wang, Yi-Xin Wang 
World J Gastroenterol 2(4):200-202. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.200
Shun-Li Zhu, Guan-Sun Xu, Quan-Zhu Chen, Zhen-Jiu Wang, Jie Jiao 
World J Gastroenterol 2(4):203-205. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.203
Cong Lin, Kuan-Yong Hou, Wen-Xiu Zhang, Jing-Ning Lu, Xiao-Si Zhou, Yan-Dao Gong, Xiao-Lang Ding, Xiu-Fang Zhang, Nan-Ming Zhao 
World J Gastroenterol 2(4):212-214. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.212
Wen-Bing Sun, Kun Li, Rui-Liang Ma, Ben-Li Han 
World J Gastroenterol 2(4):215-217. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.215
Xiao-Dong Chen, Yi-Min Dai, Jia-Mei Yang, Jian-Zhong Bao, Jian-Jun Wang, Wen-Min Chong 
World J Gastroenterol 2(4):218-219. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.218
Clinical Articles
Yuan Yuan, Ming Dong, Ping Lu, Xuan-Jie Wang, Chun-Lian Jin, An-Guang He 
World J Gastroenterol 2(4):223-225. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.223
Chun-Hua Song, Min-Yu Wu, Xiang-Lin Wang, Qun Dong, Rong-Hua Tang, Xiao-Lin Fan 
World J Gastroenterol 2(4):230-231. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.230
Xiao-Hong Zhang, Xue-Tang Li, Xin-Juan Ji, Ya-Jun Zhu 
World J Gastroenterol 2(4):232-235. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.232
Feng-Cai Tang, Ya-Fang Zhang, Yu-Dong Xu, Shu-Qi Zhong, Xiao-Ping Wang, Yun-Xiang Wang 
World J Gastroenterol 2(4):238-240. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.238
Rong-Hua Li, Lin Zhang, Mei-Yun Wu 
World J Gastroenterol 2(4):241-242. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.241
Shi-Xian Hu, Rong-Jun Tang, Da-Yi Zuo, Pei-Huang Chen 
World J Gastroenterol 2(4):243-245. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.243
Brief Report
Hong-Tian Zhang, Ping-Qing Zhang, De-Long Huang 
World J Gastroenterol 2(4):246-246. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.246
Case Reports
Jiang-Fan Zhu, Sheng-Xian Xu, Xiao-Hua Zhang, Li-Ping Shong, Li-Cheng Shan 
World J Gastroenterol 2(4):247-248. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.247