BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Experimental Papers
Detecting the localization of hepatitis B and C viruses in hepatocellular carcinoma by double in situ hybridization 
Yan-Jun Liu, Wen-Ming Cong, Tian-Pei Xie, Hao Wang, Feng Shen, Ya-Jun Guo, Han Chen, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 2(4):187-189. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.187
Protective action of various doses of compound zinc preparation on cadmium-induced liver damage 
Guo-An Han, Hui-Min Jiang, Xiu-Mei Zhen, Hong-Jun Zhou, Cai-Zhen Xu, Ji-Xi Tian 
World J Gastroenterol 2(4):190-191. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.190
Protective effect of various doses of selenium on cadmium-induced hepatic cell damage in pregnant rats 
Guo-An Han, Hui-Min Jiang, Xiu-Mei Zhen, Hong-Jun Zhou, Cai-Zhen Xu, Ji-Xi Tian 
World J Gastroenterol 2(4):192-193. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.192
Purification and activity of human fetal hepatic stimulating substance 
Wei-Jian Hou, Su-Yuan Liu, Wei Xing, Zhong-Cheng Pan, Jin-Lan Liu, Dian-Hong Wang 
World J Gastroenterol 2(4):194-196. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.194
Effects of Jiawei Sijunzi Decoction on migrating myoelectric complex in 8.0 Gy irradiated rats 
Guo-Zhi Chen, Dong Fu 
World J Gastroenterol 2(4):197-199. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.197
Changes of neurotensin and endotoxin in rats with intestinal ischemia 
Can-Ping Ruan, Yuan-He Wang, Lai-Gen Wang, Yi-Xin Wang 
World J Gastroenterol 2(4):200-202. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.200
Effects of electro-needling at Zusanli on stress gastric ulcer in rats: Changes in nitric oxide and catecholamine 
Shun-Li Zhu, Guan-Sun Xu, Quan-Zhu Chen, Zhen-Jiu Wang, Jie Jiao 
World J Gastroenterol 2(4):203-205. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.203
Therapeutic effects of rhubarb on gastrointestinal failure 
De-Chang Chen, Bing-Wen Jin, Xiang-Yu Zhang 
World J Gastroenterol 2(4):206-208. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.206
Precancerous lesions in the glandular stomach of Wistar rats induced with dimethylamine hydrochloride and sodium nitrite 
Chun-Qi Li, Wei-Wen Liu 
World J Gastroenterol 2(4):209-211. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.209
Mechanism of cryopreserved porcine hepatocyte xenotransplantation in treating acute hepatic failure 
Cong Lin, Kuan-Yong Hou, Wen-Xiu Zhang, Jing-Ning Lu, Xiao-Si Zhou, Yan-Dao Gong, Xiao-Lang Ding, Xiu-Fang Zhang, Nan-Ming Zhao 
World J Gastroenterol 2(4):212-214. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.212
Effect of aging on Kupffer cell membrane phospholipid function: Modulation by vitamin E 
Wen-Bing Sun, Kun Li, Rui-Liang Ma, Ben-Li Han 
World J Gastroenterol 2(4):215-217. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.215
Expression of metastasis suppressor gene nm23 in human hepatocellular carcinoma 
Xiao-Dong Chen, Yi-Min Dai, Jia-Mei Yang, Jian-Zhong Bao, Jian-Jun Wang, Wen-Min Chong 
World J Gastroenterol 2(4):218-219. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.218
Clinical Articles
Proliferating cell nuclear antigen and P53 protein expression and prognosis in primary liver cancer 
Jin-Qing Li, Chang-Qing Zhang, Kai-Tao Feng 
World J Gastroenterol 2(4):220-222. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.220
Restriction fragment length polymorphism of pepsinogen C gene in patients with gastric carcinoma and in high risk population of gastric carcinoma 
Yuan Yuan, Ming Dong, Ping Lu, Xuan-Jie Wang, Chun-Lian Jin, An-Guang He 
World J Gastroenterol 2(4):223-225. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.223
Changes of plasma cAMP and cGMP levels in chronic atrophic gastritis patients with spleen-qi deficiency 
Guo-Ying Xu, Jing-Ren Zhang, Pei-Zhen Yian 
World J Gastroenterol 2(4):226-227. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.226
Study on content of serum epidermal growth factor, gastric acid secretion and serum gastrin in duodenitis 
Lan-Bo Gong, Xu Yang, Wei-Wei Zhang, Sheng-Lin Li, Su-Yun Sun 
World J Gastroenterol 2(4):228-229. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.228
Correlation between Hepatitis delta virus infection and heptitis B virus serum markers 
Chun-Hua Song, Min-Yu Wu, Xiang-Lin Wang, Qun Dong, Rong-Hua Tang, Xiao-Lin Fan 
World J Gastroenterol 2(4):230-231. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.230
Preliminary study on mechanism of drug resistance in human colon cancer cell line HCTV2000 
Xiao-Hong Zhang, Xue-Tang Li, Xin-Juan Ji, Ya-Jun Zhu 
World J Gastroenterol 2(4):232-235. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.232
Expression of P53 oncoprotein in benign and malignant lesions of large bowel 
Dun-Fa Peng, Hong-Ming Lin 
World J Gastroenterol 2(4):236-237. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.236
Scanning electron microscopic study of lymphatic corrosion casts in the rabbit appendix 
Feng-Cai Tang, Ya-Fang Zhang, Yu-Dong Xu, Shu-Qi Zhong, Xiao-Ping Wang, Yun-Xiang Wang 
World J Gastroenterol 2(4):238-240. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.238
Tissue isoantigens A, B and H in primary carcinoma of the pancreas 
Rong-Hua Li, Lin Zhang, Mei-Yun Wu 
World J Gastroenterol 2(4):241-242. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.241
Histopathological study of pancreatic duct in acute fulminant pancreatitis 
Shi-Xian Hu, Rong-Jun Tang, Da-Yi Zuo, Pei-Huang Chen 
World J Gastroenterol 2(4):243-245. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.243
Brief Report
Efficacy of six therapies for chronic hepatitis B 
Hong-Tian Zhang, Ping-Qing Zhang, De-Long Huang 
World J Gastroenterol 2(4):246-246. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.246
Case Reports
Laparoscopy guided combined treatment of advanced hepatic carcinoma 
Jiang-Fan Zhu, Sheng-Xian Xu, Xiao-Hua Zhang, Li-Ping Shong, Li-Cheng Shan 
World J Gastroenterol 2(4):247-248. Published online Dec 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i4.247