BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Experimental Papers
Mu-Xin Wei, S Naruse, K Nokihara, T Ozaki, E Ando, V Wray 
World J Gastroenterol 2(3):131-133. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.131
Lian-Gen Zhao, Xiao-Xian Wu, Zuo-Ming Zhu, Yu-Ling Chen, Fu-Sen Liu, Jia-Tong Chen 
World J Gastroenterol 2(3):136-138. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.136
Xiao-Bing Fu, Zhi-Yong Sheng, Ya-Ping Wang, Yi-Xiu Ye, Tong-Zhu Sun, Nuo- Shan Ma, Guo-You Chang, Ming-Huo Xu, Bao-Tong Zhou 
World J Gastroenterol 2(3):139-140. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.139
Clinical Articles
Zhi-Shui Chen, Chun-Mei Zhou, Yao Lu, Zhi-Wei Nie, Qi-Li Sun, Yun-Xiang Wang, Yong Chi 
World J Gastroenterol 2(3):141-143. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.141
Yan Lu, Jian-Ying Duan, Yu Gao 
World J Gastroenterol 2(3):144-145. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.144
Wan-Dai Zhang, Yan Yu, Guo-Long Liu, Hai-Tao Yang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 2(3):146-148. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.146
Bing Hu, Dai-Yun Zhou, Biao Gong, Feng-Mei Zhang, Shu-Zhi Wang, Hong-Yan Chang, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 2(3):149-151. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.149
Hong-Qun Liu, Chao-Ying Ren, Lian-Sun Jia, Xi-Xian Yao, Xi-Ling Ren 
World J Gastroenterol 2(3):176-178. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.176
Review
Brief Report