BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Experimental Papers
Xian-Ming Chen, Rei-Ling Xu, Xiao-Hui Ma, Yuan-Chang Zhou, De-Wu Han 
World J Gastroenterol 2(3):125-127. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.125
Mu-Xin Wei, S Naruse, K Nokihara, T Ozaki, E Ando, V Wray 
World J Gastroenterol 2(3):131-133. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.131
Guo-Guang Feng, Xi-Geng Zhou, Bao-Ming Yu 
World J Gastroenterol 2(3):134-135. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.134
Lian-Gen Zhao, Xiao-Xian Wu, Zuo-Ming Zhu, Yu-Ling Chen, Fu-Sen Liu, Jia-Tong Chen 
World J Gastroenterol 2(3):136-138. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.136
Xiao-Bing Fu, Zhi-Yong Sheng, Ya-Ping Wang, Yi-Xiu Ye, Tong-Zhu Sun, Nuo- Shan Ma, Guo-You Chang, Ming-Huo Xu, Bao-Tong Zhou 
World J Gastroenterol 2(3):139-140. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.139
Clinical Articles
Zhi-Shui Chen, Chun-Mei Zhou, Yao Lu, Zhi-Wei Nie, Qi-Li Sun, Yun-Xiang Wang, Yong Chi 
World J Gastroenterol 2(3):141-143. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.141
Yan Lu, Jian-Ying Duan, Yu Gao 
World J Gastroenterol 2(3):144-145. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.144
Wan-Dai Zhang, Yan Yu, Guo-Long Liu, Hai-Tao Yang, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 2(3):146-148. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.146
Bing Hu, Dai-Yun Zhou, Biao Gong, Feng-Mei Zhang, Shu-Zhi Wang, Hong-Yan Chang, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 2(3):149-151. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.149
Gan-Sheng Feng, B Kramann, Chuan-Sheng Zheng, Ru-Ming Zhou, Bo Liang, Yan-Fang Zhang 
World J Gastroenterol 2(3):158-160. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.158
Dong Wang, Jing-Quan Shi 
World J Gastroenterol 2(3):161-164. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.161
Hong-Qun Liu, Chao-Ying Ren, Lian-Sun Jia, Xi-Xian Yao, Xi-Ling Ren 
World J Gastroenterol 2(3):176-178. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.176
Review
Xiao-Ping Xu, Ji-Zhen Yang, Yi Gao 
World J Gastroenterol 2(3):182-184. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.182
Brief Report
Shuang-Luo Zhao, Xiu-Feng Pan, Su-Xiao Li, Dong-Gang Liu 
World J Gastroenterol 2(3):185-186. Published online Sep 15, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i3.185