BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Conference Proceedings
Original Research
Jun Gao, Guang-Wen Cao, Zhong-Tian Qi, Xiao-Fang Qiu, Zhong-Di Wu, Ping Du, Wen-Guo Yang, Long Cui 
World J Gastroenterol 3(1):9-11. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.9
Lai Wei, Yu Wang, Hong-Song Chen, Qi-Min Tao 
World J Gastroenterol 3(1):12-15. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.12
Zhi-Jie Feng, Ran-Ming Niu, Xi-Ling Ren, Xi-Xian Yao 
World J Gastroenterol 3(1):22-23. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.22
Wen-Bing Sun, Ben-Li Han, Jing-Xiu Cai, Zhen-Ping He 
World J Gastroenterol 3(1):24-26. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.24
Xue-Qing Chen, Wan-Dai Zhang, Bo Jiang, Yu-Gang Song, Ri-Zi Reng, Dian-Yuan Zhou 
World J Gastroenterol 3(1):31-34. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.31
Zheng-Xiang Wang, Hou-Feng Shen, Hong-Ju Chen 
World J Gastroenterol 3(1):35-37. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.35
Lun Zhou, Hai Yu, Shu Zheng 
World J Gastroenterol 3(1):38-40. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.38
Chun-Hua Zhao, Chun-Ying Jiang, Yu-Yi Zhang, Xian-Xi Liu, Dao-Chun Luo, Xiao-Ting Zhang, Yu-Qin Lin 
World J Gastroenterol 3(1):41-42. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.41
Ying-De Wu, Ke-Zeng Yang, De-Nan Zhou, You-Quan Gang, Xiang-Qun Song, Xiao-Hua Hu, Bing-Yan Huang 
World J Gastroenterol 3(1):43-46. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.43
Cui-Cai Ruan, Yan-Hua Chen, Zhen-Quan Zhang 
World J Gastroenterol 3(1):47-49. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.47
Traditional Medicine
Review