BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Conference Proceedings
Original Research
Jun Gao, Guang-Wen Cao, Zhong-Tian Qi, Xiao-Fang Qiu, Zhong-Di Wu, Ping Du, Wen-Guo Yang, Long Cui 
World J Gastroenterol 3(1):9-11. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.9
Lai Wei, Yu Wang, Hong-Song Chen, Qi-Min Tao 
World J Gastroenterol 3(1):12-15. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.12
Zhi-Jie Feng, Ran-Ming Niu, Xi-Ling Ren, Xi-Xian Yao 
World J Gastroenterol 3(1):22-23. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.22
Chun-Hua Zhao, Chun-Ying Jiang, Yu-Yi Zhang, Xian-Xi Liu, Dao-Chun Luo, Xiao-Ting Zhang, Yu-Qin Lin 
World J Gastroenterol 3(1):41-42. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.41
Cui-Cai Ruan, Yan-Hua Chen, Zhen-Quan Zhang 
World J Gastroenterol 3(1):47-49. Published online Mar 15, 1997. doi: 10.3748/wjg.v3.i1.47
Traditional Medicine
Review