BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Anna Chiara Piscaglia, Lucrezia Laterza, Valentina Cesario, Viviana Gerardi, Rosario Landi, Loris Riccardo Lopetuso, Giovanni Calò, Giovanna Fabbretti, Massimo Brisigotti, Maria Loredana Stefanelli, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 22(46):10198-10209. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10198
Retrospective Study
Prospective Study
Hiroaki Ito, Jun Sato, Yukio Tsujino, Noriko Yamaguchi, Satoshi Kimura, Keigo Gohda, Katsuhiro Murakami, Manabu Onimaru, Tohru Ohmori, Fumihiro Ishikawa, Haruhiro Inoue 
World J Gastroenterol 22(46):10232-10241. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10232
Randomized Controlled Trial
Case Report
Yuan Xie, Yan Jiang, Xiao-Bo Yang, An-Qiang Wang, Yong-Chang Zheng, Xue-Shuai Wan, Xin-Ting Sang, Kai Wang, Da-Dong Zhang, Jia-Jia Xu, Fu-Gen Li, Hai-Tao Zhao 
World J Gastroenterol 22(46):10254-10259. Published online Dec 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i46.10254