BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Tomohide Hori, Fumitaka Oike, Hiroaki Furuyama, Takafumi Machimoto, Yoshio Kadokawa, Toshiyuki Hata, Shigeru Kato, Daiki Yasukawa, Yuki Aisu, Maho Sasaki, Yusuke Kimura, Yuichiro Takamatsu, Masato Naito, Masaya Nakauchi, Takahiro Tanaka, Daigo Gunji, Kiyokuni Nakamura, Kiyoko Sato, Masahiro Mizuno, Taku Iida, Shintaro Yagi, Shinji Uemoto, Tsunehiro Yoshimura 
World J Gastroenterol 22(47):10287-10303. Published online Dec 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10287
Minireviews
Basic Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Yazan Abuodeh, Arash O Naghavi, Kamran A Ahmed, Puja S Venkat, Youngchul Kim, Bela Kis, Junsung Choi, Benjamin Biebel, Jennifer Sweeney, Daniel A Anaya, Richard Kim, Mokenge Malafa, Jessica M Frakes, Sarah E Hoffe, Ghassan El-Haddad 
World J Gastroenterol 22(47):10406-10414. Published online Dec 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10406
Clinical Trials Study
Observational Study
Marta Maia Bosca-Watts, Xavier Cortes, Marisa Iborra, Jose Maria Huguet, Laura Sempere, Gloria Garcia, Rafa Gil, MariFe Garcia, Marga Muñoz, Pedro Almela, Nuria Maroto, Jose Maria Paredes 
World J Gastroenterol 22(47):10432-10439. Published online Dec 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i47.10432
Prospective Study
Case Report