BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Romaric Loffroy, Louis Estivalet, Violaine Cherblanc, Sylvain Favelier, Pierre Pottecher, Samia Hamza, Anne Minello, Patrick Hillon, Pierre Thouant, Pierre-Henri Lefevre, Denis Krausé, Jean-Pierre Cercueil 
World J Gastroenterol 19(37):6131-6143. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6131
Minireviews
Ramon Andrade de Mello, Andrea Marin Marques, António Araújo 
World J Gastroenterol 19(37):6165-6169. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6165
Original Article
Brief Article
Ashish Shah, Erica Boettcher, Marianne Fahmy, Thomas Savides, Santiago Horgan, Garth R Jacobsen, Bryan J Sandler, Michael Sedrak, Denise Kalmaz 
World J Gastroenterol 19(37):6188-6192. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6188
Oliver Waidmann, Jörg Trojan, Mireen Friedrich-Rust, Christoph Sarrazin, Wolf Otto Bechstein, Frank Ulrich, Stefan Zeuzem, Jörg Gerhard Albert 
World J Gastroenterol 19(37):6199-6206. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6199
Lani Prideaux, Michael A Kamm, Peter De Cruz, Daniel R van Langenberg, Siew C Ng, Iris Dotan 
World J Gastroenterol 19(37):6207-6213. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6207
Abeer Elkady, Sahar Aboulfotuh, Elsayed Mostafa Ali, Douaa Sayed, Nashwa M Abdel-Aziz, Amany M Ali, Shuko Murakami, Sayuki Iijima, Yasuhito Tanaka 
World J Gastroenterol 19(37):6214-6220. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6214
Adnan Adil Hismiogullari, Sahver Ege Hismiogullari, Khalid Rahman 
World J Gastroenterol 19(37):6228-6236. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6228
Pinar Ataca, Mujde Soyturk, Meral Karaman, Mehtat Unlu, Ozgul Sagol, Gozde Dervis Hakim, Osman Yilmaz 
World J Gastroenterol 19(37):6237-6244. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6237
Gang Ren, Ying-Wei Chen, Rong Cai, Wen-Jie Zhang, Xiang-Ru Wu, Ye-Ning Jin 
World J Gastroenterol 19(37):6245-6257. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6245
Xiao-Jun Liu, Zhao-Feng Chen, Hai-Long Li, Ze-Nan Hu, Min Liu, Ai-Ping Tian, Da Zhao, Jing Wu, Yong-Ning Zhou, Liang Qiao 
World J Gastroenterol 19(37):6265-6271. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6265
Jiang-Shan Lian, Lin-Yan Zeng, Jian-Yang Chen, Hong-Yu Jia, Yi-Min Zhang, Dai-Rong Xiang, Liang Yu, Jian-Hua Hu, Ying-Feng Lu, Ling Zheng, Lan-Juan Li, Yi-Da Yang 
World J Gastroenterol 19(37):6278-6283. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6278
Meta-Analysis
Case Report
Joji Tani, Hisaaki Miyoshi, Takako Nomura, Hirohito Yoneyama, Hideki Kobara, Hirohito Mori, Asahiro Morishita, Takashi Himoto, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 19(37):6299-6303. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6299
Zhen-Zhen Yang, Yong Li, Jun Liu, Kuang-Fan Li, Ye-Hong Yan, Wei-Dong Xiao 
World J Gastroenterol 19(37):6310-6314. Published online Oct 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i37.6310