BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Some recent works on diagnosis and treatment of gastric cancer 
Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 5(1):1-3. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.1
Gastroesophageal reflux disease is uncommon in Asia: evidence and possible explanations 
Khek-Yu Ho 
World J Gastroenterol 5(1):4-6. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.4
Species differentiation and identification in the genus of Helicobacter 
Jie-Song Hua, Peng-Yuan Zheng, Bow Ho 
World J Gastroenterol 5(1):7-9. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.7
Original Articles
Relationship between DNA ploidy, expression of ki-67 antigen and gastric cancer metastasis 
Lei Xu, Su-Min Zhang, Yan-Ping Wang, Feng-Kai Zhao, Dong-Ying Wu, Yan Xin 
World J Gastroenterol 5(1):10-11. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.10
In situ detection of tumor infiltrating lymphocytes expressing perforin and fas ligand genes in human HCC 
Qi-Jun Qian, Hui-Bin Xue, Zeng-Qiang Qu, Shi-Gang Fang, Hui-Fang Cao, Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 5(1):12-14. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.12
Expression and significance of proapoptotic gene Bax in gastric carcinoma 
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Rong-Pu Men 
World J Gastroenterol 5(1):15-17. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.15
Antisense to cyclin D1 reverses the transformed phenotype of human gastric cancer cells 
Bing Chen, Xue-Yong Zhang, Yu-Jing Zhang, Ping Zhou, Yan Gu, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 5(1):18-21. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.18
Effect of cell fusion on metastatic ability of mouse hepatocarcinoma cell lines 
Yan Ji, Mao-Ying Ling, Ying Li, Hong Xie 
World J Gastroenterol 5(1):22-24. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.22
Effect of HCV infection on expression of several cancer-associated gene products in HCC 
Jian-Min Yang, Rong-Quan Wang, Bao-Guo Bu, Zi-Cheng Zhou, Dian-Chun Fang, Yuan-Hui Luo 
World J Gastroenterol 5(1):25-27. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.25
Experimental research on phospholipids variation of halothane on liver mitochondria 
Bo Sui, Guang-Ming Zhang, Wei-Feng Yu, Xue-Min Wang, Yong-De Ma, Shu-Xiao Liu 
World J Gastroenterol 5(1):28-30. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.28
Multifactorial analysis of recurrence of cholecystolithiasis in Shanghai area 
Pei Chen, Bing-Sheng Wang, Lian-Qi He 
World J Gastroenterol 5(1):31-33. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.31
Consequence alimentary reconstruction in nutritional status after total gastrectomy for gastric cancer 
Yin-Ai Wu, Bin Lu, Jun Liu, Jiang Li, Jiang-Rong Chen, Shi-Xiong Hu 
World J Gastroenterol 5(1):34-37. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.34
Detection of serum TNF-α, IFN-γ, IL-6 and IL-8 in patients with hepatitis B 
Jing-Yan Wang, Xue-Lian Wang, Pei Liu 
World J Gastroenterol 5(1):38-40. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.38
Protective effects of polydatin against CCl4-induced injury to primarily cultured rat hepatocytes 
Zhao-Sheng Huang, Zong-Wei Wang, Ming-Ping Liu, Shi-Qing Zhong, Qiao-Mei Li, Xiang-Lu Rong 
World J Gastroenterol 5(1):41-44. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.41
Effect of HCV NS3 protein on p53 protein expression in hepatocarcinogenesis 
De-Yun Feng, Rui-Xue Chen, Yong Peng, Hui Zheng, Ya-Hui Yan 
World J Gastroenterol 5(1):45-46. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.45
Expression of Cx genes in liver and stomach of different embryonic stages 
Jian-Xiang Zhang, Shou-Rong Shen, Xiao-Hui Zhang, Xiang Chen 
World J Gastroenterol 5(1):47-49. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.47
Expression of IL 1β converting enzyme in 5-FU induced apoptosis in esophageal carcinoma cells 
Li-Ying Deng, Yun-Han Zhang, Ping Xu, Su-Min Yang, Xue-Bin Yuan 
World J Gastroenterol 5(1):50-52. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.50
Congenital expression of mdr-1 gene in tissues of carcinoma and its relation with pathomorphology and prognosis 
Li-Jian Zhang, Ke-Neng Chen, Guang-Wei Xu, Hai-Ping Xing, Xiao-Tian Shi 
World J Gastroenterol 5(1):53-56. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.53
Preparation and distribution of 5-fluorouracil 125I sodium alginate-bovine serum albumin nanoparticles 
Yi-Mu Yi, Tang-Yu Yang, Wei-Min Pan 
World J Gastroenterol 5(1):57-60. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.57
Combined Traditional And Modern Medicine
Plasma L-ENK, AVP, ANP and serum gastrin in patients with syndrome of Liver-Qi-stagnation 
Ze-Qi Chen, Guo-Lin Chen, Xue-Wen Li, Yu-Qiu Zhao, Lin-Jie Shi 
World J Gastroenterol 5(1):61-63. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.61
Review
Current medical therapy for ulcerative colitis 
Chang-Tai Xu, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 5(1):64-72. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.64
Brief Reports
Transient expression and antigenic characterization of HBsAg of HBV nt551 A to G mutant 
De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Wei-Guo Tan, Hua-Biao Chen, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Hou-Ji Lin, Zhen-Xian Zhou 
World J Gastroenterol 5(1):73-74. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.73
Experimental study of cholagogic cream for refractory jaundice 
Guang-Hua Guo, Jian-Heng Xu, Shu-Ming Sun, Tao Ma, Li-Biao Wu, Yi-Hua Yang, Qing-Wu Zhuang, Xu-Bin Jing 
World J Gastroenterol 5(1):75-76. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.75
Application of BRV-R mAbs to detection of corresponding receptors 
Zi-Qiang Zi, Yan Xu, Wen-Min Sun, Zhong-Yuan Ren 
World J Gastroenterol 5(1):77-78. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.77
A successful case of combined liver and kidney transplantation for autosomal dominant polycystic liver and kidney disease 
Xiao-Shun He, Jie-Fu Huang, Gui-Hua Chen, Ke-Li Zheng, Xiao-Ming Ye 
World J Gastroenterol 5(1):79-80. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.79
Resection of gastric carcinoma with preservation of pancreas and clearance of lymph nodes along splenic artery: theory, technique and results 
Chao-Hong Lin 
World J Gastroenterol 5(1):81-83. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.81
Comparison of serum Zn, Cu and Se contents between healthy people and patients in high, middle and low incidence areas of gastric cancer of Fujian Province 
Hua-Dong Lu, Zhi-Qiang Wang, Yu-Rong Pan, Tian-Shu Zhou, Xi-Zhu Xu, Tian-Wang Ke 
World J Gastroenterol 5(1):84-86. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.84
nm23 expression in gastric carcinoma and its relationship with lymphoproliferation 
Yang-Kun Wang, Xiao-Long Ji, Nai-Xu Ma 
World J Gastroenterol 5(1):87-89. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.87
Clinical significance of Fas antigen expression in gastric carcinoma 
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Feng-Xian Liu, Guang-You He 
World J Gastroenterol 5(1):90-91. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.90
Distribution of nitric oxide synthase in stomach wall in rats 
Xi Peng, Jing-Bin Feng, Shi-Liang Wang 
World J Gastroenterol 5(1):92-92. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.92