BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Original Articles
Jian-Min Yang, Rong-Quan Wang, Bao-Guo Bu, Zi-Cheng Zhou, Dian-Chun Fang, Yuan-Hui Luo 
World J Gastroenterol 5(1):25-27. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.25
Bo Sui, Guang-Ming Zhang, Wei-Feng Yu, Xue-Min Wang, Yong-De Ma, Shu-Xiao Liu 
World J Gastroenterol 5(1):28-30. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.28
De-Yun Feng, Rui-Xue Chen, Yong Peng, Hui Zheng, Ya-Hui Yan 
World J Gastroenterol 5(1):45-46. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.45
Jian-Xiang Zhang, Shou-Rong Shen, Xiao-Hui Zhang, Xiang Chen 
World J Gastroenterol 5(1):47-49. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.47
Combined Traditional And Modern Medicine
Ze-Qi Chen, Guo-Lin Chen, Xue-Wen Li, Yu-Qiu Zhao, Lin-Jie Shi 
World J Gastroenterol 5(1):61-63. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.61
Review
Chang-Tai Xu, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 5(1):64-72. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.64
Brief Reports
De-Xing Fang, Fa-Qing Li, Wei-Guo Tan, Hua-Biao Chen, Hui-Ying Jin, Su-Qin Li, Hou-Ji Lin, Zhen-Xian Zhou 
World J Gastroenterol 5(1):73-74. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.73
Guang-Hua Guo, Jian-Heng Xu, Shu-Ming Sun, Tao Ma, Li-Biao Wu, Yi-Hua Yang, Qing-Wu Zhuang, Xu-Bin Jing 
World J Gastroenterol 5(1):75-76. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.75
Zi-Qiang Zi, Yan Xu, Wen-Min Sun, Zhong-Yuan Ren 
World J Gastroenterol 5(1):77-78. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.77
Yang-Kun Wang, Xiao-Long Ji, Nai-Xu Ma 
World J Gastroenterol 5(1):87-89. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.87
Hai-Feng Liu, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Feng-Xian Liu, Guang-You He 
World J Gastroenterol 5(1):90-91. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.90
Xi Peng, Jing-Bin Feng, Shi-Liang Wang 
World J Gastroenterol 5(1):92-92. Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.92