Brief Reports
Copyright ©The Author(s) 1999. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Feb 15, 1999; 5(1): 77-78
Published online Feb 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i1.77
Application of BRV-R mAbs to detection of corresponding receptors
Zi-Qiang Zi, Yan Xu, Wen-Min Sun, Zhong-Yuan Ren
Zi-Qiang Zi, Yan Xu, Wen-Min Sun, Zhong-Yuan Ren, Department of Microbiology, Tianjin Medical University, Tianjin 300070, China
Zi-Qiang Zi, female, professor, engaged in research and teaching of medical microbiology for 28 years and medical virology for 20 years, having about 30 papers published.
Correspondence to: Dr. Zi-Qiang Zi, Department of Microbiology, Tianjin Medical University, Tianjin 300070, China
Received: October 4, 1998
Revised: November 15, 1998
Accepted: November 27, 1998
Published online: February 15, 1999
Core Tip