BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Maria Cristina Honorati, Andrea Facchini 
World J Gastroenterol 4(6):464-466. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.464
Mark L Wahlqvist, Naiyana Wattanapenpaiboon 
World J Gastroenterol 4(6):469-470. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.469
Meng-Chao Wu 
World J Gastroenterol 4(6):471-474. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.471
Conference Proceedings
Original Articles
Jiesong Hua, Bow Ho, Pengyuan Zheng, Khay Guan Yeoh, Han Chong Ng, Seng Gee Lim 
World J Gastroenterol 4(6):485-488. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.485
Bin-Hua Ling, Hui Zhuang, Yi-Hui Cui, Wen-Feng An, Zhi-Jie Li, Shu-Ping Wang, Wan-Fu Zhu 
World J Gastroenterol 4(6):489-492. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.489
Lun-Gen Lu, Min-De Zeng, Ji-Qiang Li, Jing Hua, Jian-Gao Fan, Zhu-Ping Fan, De-Kai Qiu 
World J Gastroenterol 4(6):497-499. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.497
Shan-Min Yang, Hong Zhou, Rui-Chuan Chen, Yu-Fang Wang, Fu Chen, Chang-Gong Zhang, Yun Zhen, Jiang-Hua Yan, Jin-Hua Su 
World J Gastroenterol 4(6):506-510. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.506
Li Li, Pei-Hong Wu, Jin-Qing Li, Wei-Zhang Zhang, Hao-Gao Lin, Ya-Qi Zhang 
World J Gastroenterol 4(6):511-512. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.511
Li Li, Pei-Hong Wu, Hao-Gao Lin, Jin-Qing Li, Yun-Xian Mo, Lie Zheng, Li-Xia Lu, Chao-Mei Ruan, Lin Chen 
World J Gastroenterol 4(6):513-515. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.513
Wei-Min Ye, Ying-Nan Yi, Ren-Xia Luo, Tian-Shu Zhou, Ru-Tao Lin, Gui-Dong Chen 
World J Gastroenterol 4(6):516-518. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.516
Guo-Shi Liu, Yu-Xin Huang, Shuan-Wei Li, Bo-Rong Pan, Xin Wang, Da-Yong Sun, Qing-Li Wang 
World J Gastroenterol 4(6):519-523. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.519
Man-Ying Xu, Hui-Ming Lu, Shu-Zhen Wang, Wen-Yan Shi, Xin-Chun Wang, Dong-Xiao Yang, Chun-Xiao Yang, Li-Zhuang Yang 
World J Gastroenterol 4(6):524-526. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.524
Hong-Yin Yuan, Yan Li, Guo-Liang Yang, De-Jiao Bei, Kun Wang 
World J Gastroenterol 4(6):527-529. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.527
Ming-Shan Ren, Zhi Zhang, Jun-Xia Wu, Fei Li, Ben-Chun Xue, Ren-Min Yang 
World J Gastroenterol 4(6):530-532. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.530
Hui He, Wei-Fu Lu, Ya-Zhu Ke, Yi-Min Zhang 
World J Gastroenterol 4(6):533-535. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.533
Huan-Zhang Zhu, Guo-Xiang Cheng, Jian-Qu Chen, Shu-Yuan Kuang, Yong Cheng, Xin-Li Zhang, Hou-Da Li, Shao-Fu Xu, Jing-Quan Shi, Geng-Sun Qian, Jian-Ren Gu 
World J Gastroenterol 4(6):536-539. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.536
Xing-Wang Wang, Hong Xie 
World J Gastroenterol 4(6):540-543. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.540
Combined Traditional and Modern Medicine
Brief Reports
Shu-Qi Zhong, Yu-Dong Xu, Yun-Fang Zhang, Ya-Fang Zhang, Li-Si Hai, Feng-Cai Tang 
World J Gastroenterol 4(6):550-552. Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.550