BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Carminia Maria Della Corte, Giuseppe Viscardi, Federica Papaccio, Giovanna Esposito, Giulia Martini, Davide Ciardiello, Erika Martinelli, Fortunato Ciardiello, Floriana Morgillo 
World J Gastroenterol 23(24):4330-4340. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4330
Basic Study
Erika Hernández-Aquino, Natanael Zarco, Sael Casas-Grajales, Erika Ramos-Tovar, Rosa E Flores-Beltrán, Jonathan Arauz, Mineko Shibayama, Liliana Favari, Víctor Tsutsumi, José Segovia, Pablo Muriel 
World J Gastroenterol 23(24):4354-4368. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4354
Rodrigo de Oliveira Formiga, Zelma Glebya Maciel Quirino, Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz, Alexsandro Fernandes Marinho, Josean Fechine Tavares, Leônia Maria Batista 
World J Gastroenterol 23(24):4381-4389. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4381
Retrospective Cohort Study
Cosimo Sperti, Mario Gruppo, Stella Blandamura, Michele Valmasoni, Gioia Pozza, Nicola Passuello, Valentina Beltrame, Lucia Moletta 
World J Gastroenterol 23(24):4399-4406. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4399
Retrospective Study
Yang Gao, Kai-Jiang Yu, Kai Kang, Hai-Tao Liu, Xing Zhang, Rui Huang, Jing-Dong Qu, Si-Cong Wang, Rui-Jin Liu, Yan-Song Liu, Hong-Liang Wang 
World J Gastroenterol 23(24):4422-4427. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4422
Observational Study
Vaibhav Wadhwa, Dhruv Mehta, Yash Jobanputra, Rocio Lopez, Prashanthi N Thota, Madhusudhan R Sanaka 
World J Gastroenterol 23(24):4428-4436. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4428
Andrea Smarrazzo, Giuseppe Magazzù, Mongi Ben-Hariz, Maria Legarda Tamara, Virtut Velmishi, Elefhteria Roma, Aydan Kansu, Dušanka Mičetić-Turk, Enzo Bravi, Pio Stellato, Carmela Arcidiaco, Luigi Greco 
World J Gastroenterol 23(24):4437-4443. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4437
Jaime Pereira Rodrigues, Rolando Pinho, Joana Silva, Ana Ponte, Mafalda Sousa, João Carlos Silva, João Carvalho 
World J Gastroenterol 23(24):4444-4453. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4444
Randomized Clinical Trial
Soichiro Ako, Koji Takemoto, Eriko Yasutomi, Chihiro Sakaguchi, Mayu Murakami, Tomoko Sunami, Shohei Oka, Hamada Kenta, Noriko Okazaki, Yuki Baba, Yasushi Yamasaki, Toshiyuki Asato, Daisuke Kawai, Ryuta Takenaka, Hirohumi Tsugeno, Sakiko Hiraoka, Jun Kato, Shigeatsu Fujiki 
World J Gastroenterol 23(24):4454-4461. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4454
Case Report
Sonoko Kondo, Hirohito Mori, Noriko Nishiyama, Takeo Kondo, Ryuichi Shimono, Hitoshi Okada, Takashi Kusaka 
World J Gastroenterol 23(24):4462-4466. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4462
Shu-Mei Zheng, De-Jiang Zhou, Yi-Hua Chen, Rui Jiang, Yun-Xia Wang, Yong Zhang, Hong-Li Xue, Hai-Qiong Wang, Dong Mou, Wei-Zheng Zeng 
World J Gastroenterol 23(24):4467-4472. Published online Jun 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i24.4467