BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Latha Paka, David E Smith, Dawoon Jung, Siobhan McCormack, Ping Zhou, Bin Duan, Jing-Song Li, Jiaqi Shi, Yong-Jie Hao, Kai Jiang, Michael Yamin, Itzhak D Goldberg, Prakash Narayan 
World J Gastroenterol 23(23):4181-4190. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4181
Mohamed Amine Zaouali, Arnau Panisello-Roselló, Alexandre Lopez, Carlos Castro Benítez, Emma Folch-Puy, Agustín García-Gil, Teresa Carbonell, René Adam, Joan Roselló-Catafau 
World J Gastroenterol 23(23):4211-4221. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4211
Case Control Study
Retrospective Study
Chieko Tsuchida, Naoto Yoshitake, Hitoshi Kino, Yoshihito Kaneko, Masakazu Nakano, Kohei Tsuchida, Keiichi Tominaga, Takako Sasai, Hironori Masuyama, Hidetsugu Yamagishi, Yasuo Imai, Hideyuki Hiraishi 
World J Gastroenterol 23(23):4262-4269. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4262
Clinical Trials Study
Shun-Da Du, Shao-Hua Li, Bao Jin, Zhao-Hui Zhu, Yong-Hong Dang, Hai-Qun Xing, Fang Li, Xue-Bing Wang, Xin Lu, Xin-Ting Sang, Hua-Yu Yang, Shou-Xian Zhong, Yi-Lei Mao 
World J Gastroenterol 23(23):4278-4284. Published online Jun 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i23.4278
Observational Study
Evidence-Based Medicine
Case Report