BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Radical induction theory of ulcerative colitis 
Jay Pravda 
World J Gastroenterol 11(16):2371-2384. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2371
Esophageal Cancer
No association of the matrix metalloproteinase 1 promoter polymorphism with susceptibility to esophageal squamous cell carcinoma and gastric cardiac adenocarcinoma in northern China 
Xia Jin, Gang Kuang, Li-Zhen Wei, Yan Li, Rui Wang, Wei Guo, Na Wang, Shu-Mei Fang, Deng-Gui Wen, Zhi-Feng Chen, Jian-Hui Zhang 
World J Gastroenterol 11(16):2385-2389. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2385
Gastric Cancer
Gene expression profile differences in gastric cancer, pericancerous epithelium and normal gastric mucosa by gene chip 
Chuan-Ding Yu, Shen-Hua Xu, Hang-Zhou Mou, Zhi-Ming Jiang, Chi-Hong Zhu, Xiang-Lin Liu 
World J Gastroenterol 11(16):2390-2397. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2390
Liver Cancer
Expression of β-catenin in hepatocellular carcinoma 
Liem Thanh Tien, Masahiro Ito, Mikiko Nakao, Daisuke Niino, Meirmanov Serik, Masahiro Nakashima, Chun-Yang Wen, Hiroshi Yatsuhashi, Hiromi Ishibashi 
World J Gastroenterol 11(16):2398-2401. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2398
Differentiation between malignant and benign nodules in the liver: Use of contrast C3-MODE technology 
Bao-Ming Luo, Yan-Ling Wen, Hai-Yun Yang, Hui Zhi, Bing Ou, Jian-Hong Ma, Jing-Sheng Pan, Xiao-Ning Dai 
World J Gastroenterol 11(16):2402-2407. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2402
Hepatic artery infusion of antisense oligodeoxynucleotide and lipiodol mixture transfect liver cancer in rats 
Han-Ping Wu, Gan-Sheng Feng, Yuan Tian 
World J Gastroenterol 11(16):2408-2412. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2408
Colorectal Cancer
Determination of optical properties of normal and adenomatous human colon tissues in vitro using integrating sphere techniques 
Hua-Jiang Wei, Da Xing, Jian-Jun Lu, Huai-Min Gu, Guo-Yong Wu, Ying Jin 
World J Gastroenterol 11(16):2413-2419. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2413
Two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis analysis of indomethacin-treated human colon cancer cells 
Yan-Li Cheng, Gui-Ying Zhang, Zhi-Qiang Xiao, Fa-Qing Tang 
World J Gastroenterol 11(16):2420-2425. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2420
Effects and possible anti-tumor immunity of electrochemotherapy with bleomycin on human colon cancer xenografts in nude mice 
Min-Hua Zheng, Bo Feng, Jian-Wen Li, Ai-Guo Lu, Ming-Liang Wang, Wei-Guo Hu, Ji-Yuan Sun, Yan-Yan Hu, Jun-Jun Ma, Bao-Ming Yu 
World J Gastroenterol 11(16):2426-2430. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2426
Basic Research
Effect of norcantharidin on proliferation and invasion of human gallbladder carcinoma GBC-SD cells 
Yue-Zu Fan, Jin-Ye Fu, Ze-Ming Zhao, Cun-Qiu Chen 
World J Gastroenterol 11(16):2431-2437. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2431
Effects of augmentation of liver regeneration recombinant plasmid on rat hepatic fibrosis 
Qing Li, Dian-Wu Liu, Li-Mei Zhang, Bing Zhu, Yu-Tong He, Yong-Hong Xiao 
World J Gastroenterol 11(16):2438-2443. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2438
Effects of pharmacological serum from normal and liver fibrotic rats on HSCs 
Xi-Xian Yao, Tao Lv 
World J Gastroenterol 11(16):2444-2449. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2444
Clinical Research
Risk-adjustment in hepatobiliarypancreatic surgery 
Hemant M Kocher, Paris P Tekkis, Palepu Gopal, Ameet G Patel, Simon Cottam, Irving S Benjamin 
World J Gastroenterol 11(16):2450-2455. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2450
Risk factors of pancreatic leakage after pancreaticoduodenectomy 
Yin-Mo Yang, Xiao-Dong Tian, Yan Zhuang, Wei-Min Wang, Yuan-Lian Wan, Yan-Ting Huang 
World J Gastroenterol 11(16):2456-2461. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2456
Characteristics and therapeutic efficacy of sulfasalazine in patients with mildly and moderately active ulcerative colitis 
Qi-Kui Chen, Shi-Zheng Yuan, Zhuo-Fu Wen, Ying-Qiang Zhong, Cu-Jun Li, Hui-Sheng Wu, Can-Rong Mai, Peng-Yan Xie, Yu-Min Lu, Zhong-Lin Yu 
World J Gastroenterol 11(16):2462-2466. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2462
Extended radical operation of pancreatic head cancer: Appraisal of its clinical significance 
De-Qing Mu, Shu-You Peng, Guo-Feng Wang 
World J Gastroenterol 11(16):2467-2471. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2467
Brief Reports
Intrabiliary rupture: An algorithm in the treatment of controversial complication of hepatic hydatidosis 
Kenan Erzurumlu, Adem Dervisoglu, Cafer Polat, Gokhan Senyurek, Ibrahim Yetim, Murat Hokelek 
World J Gastroenterol 11(16):2472-2476. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2472
Efficacy of omeprazole and amoxicillin with either clarithromycin or metronidazole on eradication of Helicobacter pylori in Chinese peptic ulcer patients 
Wei-Hao Sun, Xi-Long Ou, Da-Zhong Cao, Qian Yu, Ting Yu, Jin-Ming Hu, Feng Zhu, Yun-Liang Sun, Xi-Ling Fu, Han Su 
World J Gastroenterol 11(16):2477-2481. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2477
Expression of cellular FLICE-inhibitory protein and its association with p53 mutation in colon cancer 
Xiao-Dong Zhou, Jie-Ping Yu, Hong-Xia Chen, Hong-Gang Yu, He-Sheng Luo 
World J Gastroenterol 11(16):2482-2485. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2482
Correlation between CD4, CD8 cell infiltration in gastric mucosa, Helicobacter pylori infection and symptoms in patients with chronic gastritis 
Ai-Ping Lu, Sheng-Sheng Zhang, Qing-Lin Zha, Da-Hong Ju, Hao Wu, Hong-Wei Jia, Cheng Xiao, Shao Li, Hui Jian 
World J Gastroenterol 11(16):2486-2490. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2486
Combined effects of Cantide and chemotherapeutic drugs on inhibition of tumor cells’ growth in vitro and in vivo 
Ying Yang, Qiu-Jun Lv, Qing-You Du, Bing-Hu Yang, Ru-Xian Lin, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 11(16):2491-2496. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2491
Effective siRNA targets screening for human telomerase reverse transcriptase 
Yun Xia, Ru-Xian Lin, Su-Jun Zheng, Ying Yang, Xiao-Chen Bo, Dao-Yin Zhu, Sheng-Qi Wang 
World J Gastroenterol 11(16):2497-2501. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2497
Effects of dendritic cells from cord blood CD34+ cells on human hepatocarcinoma cell line BEL-7402 in vitro and in SCID mice 
Zhong-Jing Su, Hai-Bin Chen, Jin-Kun Zhang, Lan Xu 
World J Gastroenterol 11(16):2502-2507. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2502
Profiling of differentially expressed chemotactic-related genes in MCP-1 treated macrophage cell line using human cDNA arrays 
Guang-Xing Bian, Hong Miao, Lei Qiu, Dong-Mei Cao, Bao-Yu Guo 
World J Gastroenterol 11(16):2508-2512. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2508
A randomized controlled trial of laparoscopic versus open cholecystectomy in patients with cirrhotic portal hypertension 
Wu Ji, Ling-Tang Li, Zhi-Ming Wang, Zhu-Fu Quan, Xun-Ru Chen, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 11(16):2513-2517. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2513
Effect of anti-tuberculosis therapy on liver function of pulmonary tuberculosis patients infected with hepatitis B virus 
Lei Pan, Zhan-Sheng Jia, Lin Chen, En-Qing Fu, Guang-Yu Li 
World J Gastroenterol 11(16):2518-2521. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2518
Evaluation of CMU-1 preservation solutions using an isolated perfused rat liver model 
Ying Cheng, Yong-Feng Liu, Dong-Hua Cheng, Bai-Feng Li, Ning Zhao 
World J Gastroenterol 11(16):2522-2525. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2522
Systemic chemo-immunotherapy for advanced-stage hepatocellular carcinoma 
Xiao-Yu Yin, Ming-De Lü, Li-Jian Liang, Jia-Ming Lai, Dong-Ming Li, Ming Kuang 
World J Gastroenterol 11(16):2526-2529. Published online Apr 28, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i16.2526