BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Hiroyuki Kato, Yukio Asano, Satoshi Arakawa, Masahiro Ito, Norihiko Kawabe, Masahiro Shimura, Chihiro Hayashi, Takayuki Ochi, Hironobu Yasuoka, Takahiko Higashiguchi, Yuka Kondo, Hidetoshi Nagata, Akihiko Horiguchi 
World J Clin Cases 9(18):4460-4466. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4460
Review
Minireviews
Basic Study
Hua Li, Yan-Xu Hou, Yu Yang, Qing-Qiang He, Tian-Hua Gao, Xiao-Feng Zhao, Zhi-Bin Huo, Shu-Bo Chen, Deng-Xiang Liu 
World J Clin Cases 9(18):4542-4552. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4542
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Xavier Adhoute, Edouard Larrey, Rodolphe Anty, Patrick Chevallier, Guillaume Penaranda, Albert Tran, Jean-Pierre Bronowicki, Jean-Luc Raoul, Paul Castellani, Hervé Perrier, Olivier Bayle, Olivier Monnet, Bernard Pol, Marc Bourliere 
World J Clin Cases 9(18):4559-4572. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4559
Retrospective Study
Ying-Yu Nan, Wen-Jun Zhang, De-Hong Huang, Qi-Ying Li, Yang Shi, Tao Yang, Xi-Ping Liang, Chun-Yan Xiao, Bing-Ling Guo, Ying Xiang 
World J Clin Cases 9(18):4585-4598. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4585
Observational Study
Pooneh Mokarram, Maryam Mehdipour Dalivand, Antonio Pizuorno, Farnaz Aligolighasemabadi, Mohammadamin Sadeghdoust, Ebtesam Sadeghdoust, Farshad Aduli, Gholamreza Oskrochi, Hassan Brim, Hassan Ashktorab 
World J Clin Cases 9(18):4654-4667. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4654
Prospective Study
Yan Tian, Xiao-Xin Li, Jiao-Jiao Zhang, Qing Yun, Si Zhang, Jia-Yi Yu, Xue-Jiao Feng, Ai-Ting Xia, Yang Kang, Feng Huang, Fang Wan 
World J Clin Cases 9(18):4681-4689. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4681
Randomized Controlled Trial
Xiao-Fan Chen, Ya-Nan Fan, Chong-Wen Si, Yan-Yan Yu, Jia Shang, Zu-Jiang Yu, Qing Mao, Qing Xie, Wei Zhao, Jun Li, Zhi-Liang Gao, Shan-Ming Wu, Hong Tang, Jun Cheng, Xin-Yue Chen, Wen-Hong Zhang, Hao Wang, Zhong-Nan Xu, Ling Wang, Jun Dai, Jing-Hang Xu 
World J Clin Cases 9(18):4690-4699. Published online Jun 26, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i18.4690
Systematic Reviews
Case Report