BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Clinical and Translational Research
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial
Case Report
Ting-Ting Huang, Hai-Feng Xu, Shang-Yu Wang, Wen-Xin Lin, Yie-Hen Tung, Kaleem Ullah Khan, Hui-Hui Zhang, Hu Guo, Guo Zheng, Gang Zhang 
World J Clin Cases 11(4):874-882. Published online Feb 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i4.874
Ling-Li Li, Rui Xie, Fu-Qing Li, Cheng Huang, Bi-Guang Tuo, Hui-Chao Wu 
World J Clin Cases 11(4):922-930. Published online Feb 6, 2023. doi: 10.12998/wjcc.v11.i4.922