BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Minireviews
Maria Sole Valentino, Claudia Esposito, Simone Colosimo, Angela Maria Caprio, Simona Puzone, Stefano Guarino, Pierluigi Marzuillo, Emanuele Miraglia del Giudice, Anna Di Sessa 
World J Clin Cases 10(23):8076-8087. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8076
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Lei Wang, Yang Gao, Zhao-Jin Zhang, Chang-Kun Pan, Ying Wang, Yu-Cheng Zhu, Yan-Peng Qi, Feng-Jie Xie, Xue Du, Na-Na Li, Peng-Fei Chen, Chuang-Shi Yue, Ji-Han Wu, Xin-Tong Wang, Yu-Jia Tang, Qi-Qi Lai, Kai Kang 
World J Clin Cases 10(23):8161-8169. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8161
Clinical Trials Study
Abu Taiub Mohammed Mohiuddin Chowdhury, Aktar Kamal, Md Kafil Uddin Abbas, Md Rezaul Karim, Md Ahsan Ali, Shubhashis Talukder, H M Hamidullah Mehedi, Hamid Hassan, Abul Hossain Shahin, Yarui Li, Shuixiang He 
World J Clin Cases 10(23):8170-8185. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8170
Observational Study
Systematic Reviews
Case Report
Yu Ohkura, Hironori Uruga, Masato Shiiba, Shinji Ito, Hayato Shimoyama, Makiko Ishihara, Masaki Ueno, Harushi Udagawa 
World J Clin Cases 10(23):8304-8311. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8304
Shu-Bin Wang, Li Wan, Yong Wang, Zheng-Jin Yi, Chuan Xiao, Jing-Zhao Cao, Xiang-Yu Liu, Rui-Peng Tang, Yun Luo 
World J Clin Cases 10(23):8344-8351. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8344
Wen-Chao Li, Man-Li Li, Jiang-Wei Ding, Lei Wang, Shu-Ren Wang, Yang-Yang Wang, Li-Fei Xiao, Tao Sun 
World J Clin Cases 10(23):8352-8359. Published online Aug 16, 2022. doi: 10.12998/wjcc.v10.i23.8352
Letter to the Editor