BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Hepatocellular Carcinoma-Cause, Treatment and Metastasis 
Zhao-You Tang 
World J Gastroenterol 7(4):445-454. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.445
Fertility and pregnancy in inflammatory bowel disease 
Elspeth Alstead 
World J Gastroenterol 7(4):455-459. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.455
Non-invasive investigation of inflammatory bowel disease 
JA Tibble, I Bjarnason 
World J Gastroenterol 7(4):460-465. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.460
Acute variceal bleeding: general management 
David Patch, Lucy Dagher 
World J Gastroenterol 7(4):466-475. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.466
Management of necrotizing pancreatitis 
John Slavin, Paula Ghaneh, Robert Sutton, Mark Hartley, Peter Rowlands, Conall Garvey, Mark Hughes, John Neoptolemos 
World J Gastroenterol 7(4):476-481. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.476
Adjuvant therapy in pancreatic cancer 
Paula Ghaneh, John Slavin, Robert Sutton, Mark Hartley, John P Neoptolemos 
World J Gastroenterol 7(4):482-489. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.482
Original Research
Experimental and clinic-opathologic study on the relationship between transcription factor Egr-1 and esophageal carcinoma 
Ming-Yao Wu, Mao-Huai Chen, Ying-Rui Liang, Guo-Zhao Meng, Huan-Xing Yang, Chu-Xiang Zhuang 
World J Gastroenterol 7(4):490-495. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.490
Sleep deprivation increase the expression of inducible heat shock protein 70 in rat gastric mucosa 
Xi-Zhong Shen, Marcel W.L. Koo, Chi-Hin Cho 
World J Gastroenterol 7(4):496-499. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.496
Expression of vascular endothelial growth factor and its role in oncogenesis of human gastric carcinoma 
Du-Hu Liu, Xue-Yong Zhang, Dai-Ming Fan, Yu-Xin Huang, Jin-Shan Zhang, Wei-Quan Huang, Yuan-Qiang Zhang, Qing-Sheng Huang, Wen-Yu Ma, Yu-Bo Chai, Ming Jin 
World J Gastroenterol 7(4):500-505. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.500
Glutathione S-transferases M1, T1 genotypes and the risk of gastric cancer: A case-control study 
Lin Cai, Shun-Zhang Yu, Zuo-Feng Zhang 
World J Gastroenterol 7(4):506-509. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.506
Preparation of single chain variable fragment of MG7 mAb by phage display technology 
Zhao-Cai Yu, Jie Ding, Yong-Zhan Nie, Dai-Ming Fan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 7(4):510-514. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.510
Expression, deleton and mutation of p16 gene in human gastric cancer 
Xiu-Sheng He, Qi Su, Zhu-Chu Chen, Xiu-Tao He, Zhi-Feng Long, Hui Ling, Liang-Run Zhang 
World J Gastroenterol 7(4):515-521. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.515
Telomere erosion is independent of microsatellite instability but related to loss of heterozygosity in gastric cancer 
Dian-Chun Fang, Shi-Ming Yang, Xiao-Dong Zhou, Dong-Xu Wang, Yuan-Hui Luo 
World J Gastroenterol 7(4):522-526. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.522
Extraction and purification of TGFβ and its effect on the induction of apoptosis of hepatocytes 
Xiao-Hui Si, Lian-Jun Yang 
World J Gastroenterol 7(4):527-531. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.527
Molecular mechanism about lymphogenous metastasis of hepatocarcinoma cells in mice 
Li Hou, Ying Li, Yong-Hua Jia, Bo Wang, Yi Xin, Mao-Ying Ling, Shen Lü 
World J Gastroenterol 7(4):532-536. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.532
Dysfunction of peripheral blood dendritic cells from patients with chronic hepatitis B virus infection 
Fu-Sheng Wang, Li-He Xing, Ming-Xu Liu, Chuan-Lin Zhu, Hui-Gang Liu, Hui-Fen Wang, Zhou-Yun Lei 
World J Gastroenterol 7(4):537-541. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.537
Abnormal β-catenin gene expression with invasiveness of primary hepatocellular carcinoma in China 
Jian Cui, Xin-Da Zhou, Yin-Kun Liu, Zhao-You Tang, Maija H Zile 
World J Gastroenterol 7(4):542-546. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.542
A study on pathogenicity of hepatitis G virus 
Jia-Zhang Xu, Zhi-Guo Yang, Mei-Zhao Le, Mao-Rong Wang, Chang-Lun He, Yun-Hua Sui 
World J Gastroenterol 7(4):547-550. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.547
Differential expression of a novel colorectal cancer differentiation-related gene in colorectal cancer 
Xing-Guo Li, Jin-Dan Song, Yun-Qing Wang 
World J Gastroenterol 7(4):551-554. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.551
Relationship between plasma D(-)-lactate and intestinal damage after severe injuries in rats 
Xiao-Qing Sun, Xiao-Bing Fu, Rong-Zhang, Yi Lü, Qun Deng, Xiao-Guo Jiang, Zhi-Yong Sheng 
World J Gastroenterol 7(4):555-558. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.555
Killing effect of TNF-related apoptosis inducing ligand regulated by tetracycline on gastric cancer cell line NCI-N87 
Xiao-Chao Wei, Xin-Juan Wang, Kai-Chen, Lei Zhang, Yu Liang, Xin-Li Lin 
World J Gastroenterol 7(4):559-562. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.559
Brief Report
Barrett’s metaplasia: clinical implications 
Sauid Ishaq, Janusz A Jankowski 
World J Gastroenterol 7(4):563-565. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.563
Liver transplantation and artificial liver support in fulminant hepatic failure 
Xiao-Feng Zhu, Gui-Hua Chen, Xiao-Shun He, Min-Qiang Lu, Guo-Dong Wang, Chang-Jie Cai, Yang Yang, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 7(4):566-568. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.566
Protective effects of cyclosporine A on T-cell dependent ConA-induced liver injury in Kunming mice 
Xiu-Li Zhang, Qi-Zhen Quan, Zi-Qin Sun, Yao-Jun Wang, Xue-Liang Jiang, Dong-Wang, Wen-Bo Li 
World J Gastroenterol 7(4):569-571. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.569
Prevention of grafted liver from reperfusive injury 
Kai Ma, Yang Yu, Xian-Min Bu, Yan-Jun Li, Xian-Wei Dai, Liang Wang, Yang Dai, Hai-Ying Zhao, Xiang-Hong Yang 
World J Gastroenterol 7(4):572-574. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.572
Differentially expressed genes in hepatocellular carcinoma induced by woodchuck hepatitis B virus in mice 
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson 
World J Gastroenterol 7(4):575-578. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.575
Cloning of differentially expressed genes in human hepatocellular carcinoma and nontumor liver 
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson 
World J Gastroenterol 7(4):579-582. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.579
Identification of the epitopes on HCV core protein recognized by HLA-A2 restricted cytotoxic T lymphocytes 
Hong-Chao Zhou, De-Zhong Xu, Xue-Ping Wang, Jing-Xia Zhang, Ying-Huang, Yong-Ping Yan, Yong Zhu, Bo-Quan Jin 
World J Gastroenterol 7(4):583-586. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.583
Treatment of malignant digestive tract obstruction by combined intraluminal stent installation and intra-arterial drug infusion 
Ai-Wu Mao, Zhong-Du Gao, Jia-Yu Xu, Ren-Jie Yang, Xiang-Seng Xiao, Ting-Hui Jiang, Wei-Jun Jiang 
World J Gastroenterol 7(4):587-592. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.587