BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
John Slavin, Paula Ghaneh, Robert Sutton, Mark Hartley, Peter Rowlands, Conall Garvey, Mark Hughes, John Neoptolemos 
World J Gastroenterol 7(4):476-481. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.476
Paula Ghaneh, John Slavin, Robert Sutton, Mark Hartley, John P Neoptolemos 
World J Gastroenterol 7(4):482-489. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.482
Original Research
Du-Hu Liu, Xue-Yong Zhang, Dai-Ming Fan, Yu-Xin Huang, Jin-Shan Zhang, Wei-Quan Huang, Yuan-Qiang Zhang, Qing-Sheng Huang, Wen-Yu Ma, Yu-Bo Chai, Ming Jin 
World J Gastroenterol 7(4):500-505. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.500
Li Hou, Ying Li, Yong-Hua Jia, Bo Wang, Yi Xin, Mao-Ying Ling, Shen Lü 
World J Gastroenterol 7(4):532-536. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.532
Fu-Sheng Wang, Li-He Xing, Ming-Xu Liu, Chuan-Lin Zhu, Hui-Gang Liu, Hui-Fen Wang, Zhou-Yun Lei 
World J Gastroenterol 7(4):537-541. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.537
Brief Report
Xiao-Feng Zhu, Gui-Hua Chen, Xiao-Shun He, Min-Qiang Lu, Guo-Dong Wang, Chang-Jie Cai, Yang Yang, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 7(4):566-568. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.566
Xiu-Li Zhang, Qi-Zhen Quan, Zi-Qin Sun, Yao-Jun Wang, Xue-Liang Jiang, Dong-Wang, Wen-Bo Li 
World J Gastroenterol 7(4):569-571. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.569
Kai Ma, Yang Yu, Xian-Min Bu, Yan-Jun Li, Xian-Wei Dai, Liang Wang, Yang Dai, Hai-Ying Zhao, Xiang-Hong Yang 
World J Gastroenterol 7(4):572-574. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.572
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson 
World J Gastroenterol 7(4):575-578. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.575
Xiao-Yan Cao, Jie Liu, Zhao-Rui Lian, Marcy Clayton, Jia-Lu Hu, Ming-Hua Zhu, Dai-Ming Fan, Mark Feitelson 
World J Gastroenterol 7(4):579-582. Published online Aug 15, 2001. doi: 10.3748/wjg.v7.i4.579