BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Eun Kyung Lee, So Young Kim, You Jin Lee, Mi Hyang Kwak, Hak Jin Kim, Il Ju Choi, Soo-Jeong Cho, Young Woo Kim, Jong Yeul Lee, Chan Gyoo Kim, Hong Man Yoon, Bang Wool Eom, Sun-Young Kong, Min Kyong Yoo, Jong Hyock Park, Keun Won Ryu 
World J Gastroenterol 21(4):1173-1181. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1173
Retrospective Study
José Miguel Luz Parente, Claudio Saddy Rodrigues Coy, Viriato Campelo, Mírian Perpétua Palha Dias Parente, Leonardo Araújo Costa, Renata Mendes da Silva, Celso Stephan, José Murilo Robilotta Zeitune 
World J Gastroenterol 21(4):1197-1206. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1197
Yusuke Yamamoto, Hisashi Ikoma, Ryo Morimura, Hirotaka Konishi, Yasutoshi Murayama, Shuhei Komatsu, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Takeshi Kubota, Masayoshi Nakanishi, Daisuke Ichikawa, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Chouhei Sakakura, Toshiya Ochiai, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 21(4):1207-1215. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1207
Observational Study
Gilaad G Kaplan, Allen Lim, Cynthia H Seow, Gordon W Moran, Subrata Ghosh, Yvette Leung, Jennifer Debruyn, Geoffrey C Nguyen, James Hubbard, Remo Panaccione 
World J Gastroenterol 21(4):1251-1260. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1251
Ken Matsuo, Hidetoshi Takedatsu, Michita Mukasa, Hiroaki Sumie, Hikaru Yoshida, Yasutomo Watanabe, Jun Akiba, Keita Nakahara, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 21(4):1268-1274. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1268
Shigenori Kadowaki, Miho Kakuta, Shuhei Takahashi, Akemi Takahashi, Yoshiko Arai, Yoji Nishimura, Toshimasa Yatsuoka, Akira Ooki, Kensei Yamaguchi, Keitaro Matsuo, Kei Muro, Kiwamu Akagi 
World J Gastroenterol 21(4):1275-1283. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1275
Prospective Study
Naoyoshi Nagata, Ryota Niikura, Tomonori Aoki, Takuro Shimbo, Katsunori Sekine, Hidetaka Okubo, Kazuhiro Watanabe, Toshiyuki Sakurai, Chizu Yokoi, Junichi Akiyama, Mikio Yanase, Masashi Mizokami, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 21(4):1292-1298. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1292
Meta-Analysis
Mazen Ferwana, Imad Abdulmajeed, Ali Alhajiahmed, Wedad Madani, Belal Firwana, Rim Hasan, Osama Altayar, Paul J Limburg, Mohammad Hassan Murad, Bandar Knawy 
World J Gastroenterol 21(4):1305-1314. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1305
Case Report
Takahiro Nakazawa, Yushi Ikeda, Yoshiaki Kawaguchi, Hirohisa Kitagawa, Hiroki Takada, Yutaka Takeda, Isamu Makino, Naohiko Makino, Itaru Naitoh, Atsushi Tanaka 
World J Gastroenterol 21(4):1334-1343. Published online Jan 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i4.1334