BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Antonio Di Sabatino, Laura Brunetti, Gabriella Carnevale Maffè, Paolo Giuffrida, Gino Roberto Corazza 
World J Gastroenterol 19(15):2313-2318. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2313
Original Article
Brief Article
Jonathan Strosberg, Roman Casciano, Lee Stern, Rohan Parikh, Maruit Chulikavit, Jacob Willet, Zhimei Liu, Xufang Wang, Krzysztof J Grzegorzewski 
World J Gastroenterol 19(15):2348-2354. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2348
Masato Matsuyama, Hiroshi Ishii, Kensuke Kuraoka, Seigo Yukisawa, Akiyoshi Kasuga, Masato Ozaka, Sho Suzuki, Kouichi Takano, Yuko Sugiyama, Takao Itoi 
World J Gastroenterol 19(15):2368-2373. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2368
Hao Yu, Guang-Zhi Jin, Kai Liu, Hui Dong, Hua Yu, Ji-Cheng Duan, Zhe Li, Wei Dong, Wen-Ming Cong, Jia-He Yang 
World J Gastroenterol 19(15):2404-2411. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2404
Case Report
Alice Louise Bennett, Charles Cock, Richard Heddle, Russell Kym Morcom 
World J Gastroenterol 19(15):2433-2436. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2433
Wen-Guang Wu, Jun Gu, Ping Dong, Jian-Hua Lu, Mao-Lan Li, Xiang-Song Wu, Jia-Hua Yang, Lin Zhang, Qi-Chen Ding, Hao Weng, Qian Ding, Ying-Bin Liu 
World J Gastroenterol 19(15):2441-2444. Published online Apr 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i15.2441