BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Basic Study
Ting Liu, Hai-Jun Wu, Yu Liang, Xu-Jun Liang, Hui-Chao Huang, Yan-Zhong Zhao, Qing-Chuan Liao, Ya-Qi Chen, Ai-Min Leng, Wei-Jian Yuan, Gui-Ying Zhang, Jie Peng, Yong-Heng Chen 
World J Gastroenterol 22(23):5342-5352. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5342
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Randomized Clinical Trial
Ryuta Takenaka, Hiroyuki Okada, Seiji Kawano, Yoshinori Komazawa, Fumiya Yoshinaga, Shinji Nagata, Masafumi Inoue, Hirohisa Komatsu, Seiji Onogawa, Yoshinori Kushiyama, Shinichi Mukai, Hiroko Todo, Hideharu Okanobu, Noriaki Manabe, Shinji Tanaka, Ken Haruma, Yoshikazu Kinoshita 
World J Gastroenterol 22(23):5430-5435. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5430
Meta-Analysis
Mikihiro Fujiya, Hiroki Sato, Nobuhiro Ueno, Aki Sakatani, Kazuyuki Tanaka, Tatsuya Dokoshi, Shugo Fujibayashi, Yoshiki Nomura, Shin Kashima, Takuma Gotoh, Junpei Sasajima, Kentaro Moriichi, Jiro Watari, Yutaka Kohgo 
World J Gastroenterol 22(23):5436-5444. Published online Jun 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i23.5436
Case Report