BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Retrospective Cohort Study
Dimitri F Joseph, Ellen Li, Samuel L Stanley III, Yi-Cong Zhu, Xiao-Ning Li, Jie Yang, Lorenzo F Ottaviano, Juan Carlos Bucobo, Jonathan M Buscaglia, Joshua D Miller, Rajesh Veluvolu, Michele Follen, Evan B Grossman 
World J Clin Cases 9(11):2433-2445. Published online Apr 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2433
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Scientometrics
Case Report
Li-Mian Er, Yan Ding, Xiao-Fang Sun, Wen-Qian Ma, Li Yuan, Xiu-Li Zheng, Na-Na An, Ming-Li Wu 
World J Clin Cases 9(11):2562-2568. Published online Apr 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2562
Fei Xiao, Li-Ying Sun, Lin Wei, Zhi-Gui Zeng, Wei Qu, Ying Liu, Hai-Ming Zhang, Zhi-Jun Zhu 
World J Clin Cases 9(11):2649-2654. Published online Apr 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2649
Hirotsugu Noguchi, Michiyo Higashi, Tetsuya Idichi, Hiroshi Kurahara, Yuko Mataki, Takashi Tasaki, Ikumi Kitazono, Takao Ohtsuka, Akihide Tanimoto 
World J Clin Cases 9(11):2671-2678. Published online Apr 16, 2021. doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2671