BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
C.S.Pitchumoni 
World J Gastroenterol 6(4):490-496. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.490
S.K. Bhattacharya 
World J Gastroenterol 6(4):497-500. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.497
Original Articles
Jun-Fu Zhou, Dong Cai, You-Gen Zhu, Jin-Lu Yang, Cheng-Hong Peng, Yang-Hai Yu 
World J Gastroenterol 6(4):501-507. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.501
Jiang Li, Xin-Ke Yang, Xin-Xin Yu, Meng-Liang Ge, Wen-Liang Wang, Jie Zhang, Yun-De Hou 
World J Gastroenterol 6(4):513-521. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.513
Curt Einarsson, Ewa Ellis, Anna Abrahamsson, Bo-Göran Ericzon, Ingemar Björkhem, Magnus Axelson 
World J Gastroenterol 6(4):522-525. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.522
Chang-Qing Yang, Ji-Yao Wang, Bo-Ming He, Jian-Jun Liu, Jin-Sheng Guo 
World J Gastroenterol 6(4):526-531. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.526
Shui-Ping Tu, Jie Zhong, Ji-Hong Tan, Xiao-Hua Jiang, Min-Min Qiao, Yu-Xin Wu, Shi-Hu Jiang 
World J Gastroenterol 6(4):532-539. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.532
Hong-Shan Wei, Ding-Guo Li, Han-Ming Lu, Yu-Tao Zhan, Zhi-Rong Wang, Xin Huang, Jing Zhang, Ji-Lin Cheng, Qin-Fang Xu 
World J Gastroenterol 6(4):540-545. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.540
Dian Zhong Luo, David Vermijlen, Bülent Ahishali, Vasilis Triantis, Karin Vanderkerken, Peter J.K. Kuppen, Eddie Wisse 
World J Gastroenterol 6(4):546-552. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.546
Brief Reports
Zhong-Rong Li, Yong-Long Chi, Run-Cong Ke 
World J Gastroenterol 6(4):557-560. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.557
Ji-Qi Yan, Hong-Wei Li, Wei-Yao Cai, Ming-Jun Zhang, Wei-Ping Yang 
World J Gastroenterol 6(4):561-564. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.561
Nian-Feng Lin, Jie Tang, Hoteyi S. Mohamed Ismael 
World J Gastroenterol 6(4):572-576. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.572
De-Ying Tian, Dao-Feng Yang, Ning-Shao Xia, Zheng-Gang Zhang, Hong-Bo Lei, Yuan-Cheng Huang 
World J Gastroenterol 6(4):585-587. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.585
Xiao-Jun Li, Jian-Guo Wu, Jun-Ling Si, Da-Wen Guo, Jian-Ping Xu 
World J Gastroenterol 6(4):588-592. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.588
Yong-Peng Chen, Lian Zhang, Qiao-Sheng Lu, Xiao-Rong Feng, Kang-Xian Luo 
World J Gastroenterol 6(4):593-596. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.593
Chao-Pin Li, Jian Wang 
World J Gastroenterol 6(4):597-600. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.597
Peng Hou, Zhen-Xing Tu, Guo-Ming Xu, Yan-Fang Gong, Xu-Hui Ji, Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 6(4):605-607. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.605
Case Report
Editorials
Da-Jun Deng 
World J Gastroenterol 6(4):613-618. Published online Aug 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i4.613