BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
F Pace, G Bianchi Porro 
World J Gastroenterol 6(3):311-314. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.311
Original Articles
Wen-Le Wang, Rui-Liang Lu, MariaRosaria DiPierro, Alessio Fasano 
World J Gastroenterol 6(3):330-334. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.330
Pasiri Sithinamsuwan, Teerha Piratvisuth, Wiwatana Tanomkiat, Nualta Apakupakul, Surat Tongyoo 
World J Gastroenterol 6(3):339-343. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.339
Shi-Zhen Yang, Yi-Ding Huang, Xin-Feng Jie, You-Min Feng, Jing-Yi Niu 
World J Gastroenterol 6(3):371-373. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.371
Shu-Juan Wen, Kai-Jun Xiang, Zhen-Hua Huang, Rong Zhou, Xue-Zhong Qi 
World J Gastroenterol 6(3):377-380. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.377
Hong-Bin Liu, Zong-Da Meng, Jing-Chen Ma, Chang-Quan Han, Ying-Lin Zhang, Zhan-Chun Xing, Yu-Wei Zhang, Yu-Zhong Liu, Hui-Lin Cao 
World J Gastroenterol 6(3):381-383. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.381
Brief Reports
Hui Li, Lu Wang, Shu-Sheng Wang, Jian Gong, Xian-Jia Zeng, Rong-Cheng Li, Yi Nong, Yue-Kui Huang, Xiu-Rong Chen, Zhao-Neng Huang 
World J Gastroenterol 6(3):392-394. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.392
Xiao-Shun He, Jie-Fu Huang, Gui-Hua Chen, Qian Fu, Xiao-Feng Zhu, Min-Qiang Lu, Guo-Dong Wang, Xiang-Dong Guan 
World J Gastroenterol 6(3):398-399. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.398
Feng-Chan Han, Yu Hou, Xiao-Jun Yan, Yan-Hai Guo, Le-Yi Xiao 
World J Gastroenterol 6(3):400-401. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.400
Hai-Zhen Zhu, You-Bing Ruan, Zhong-Bi Wu, Chun-Ming Zhang 
World J Gastroenterol 6(3):405-407. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.405
Li-Juan Shen, Zong-Ji Zhang, Yang-Ming Ou, Hua-Xian Zhang, Run Huang, Yun He, Min-Jie Wang, Guo-Shu Xu 
World J Gastroenterol 6(3):415-416. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.415
Yu-Qiang Chen, Wen-Hu Guo, Zheng-Ming Chen, Lei Shi, Yan-Xu Chen 
World J Gastroenterol 6(3):419-420. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.419
Xiao-Qiang Zhuang, San-Ren Lin 
World J Gastroenterol 6(3):428-429. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.428
Fang-Xin Zhang, Xue-Yong Zhang, Dai-Ming Fan, Zi-Yun Deng, Yan Yan, Han-Ping Wu, Jun-Jie Fan 
World J Gastroenterol 6(3):430-432. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.430
Pei-Wu Yu, Guang-Xia Xiao, Wei-Ling Fu, Jian-Cheng Yuan, Li-Xin Zhou, Xiao-Jian Qin 
World J Gastroenterol 6(3):451-453. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.451
Wen-Jun Guo, Guang-De Zhou, Hong-Juan Wu, Yu-Qing Liu, Rui-Guang Wu, Wei-Dong Zhang 
World J Gastroenterol 6(3):454-455. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.454
Case Reports
T. S. Dharmarajan, S. Lakshmi Narayanan, Rajiv D. Poduval 
World J Gastroenterol 6(3):456-457. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.456
Osamu Saitoh, Keishi Kojima, Tsutomu Teranishi, Ken Nakagawa, Masanobu Kayazawa, Masashi Nanri, Yutaro Egashira, Ichiro Hirata, Ken-ichi Katsu 
World J Gastroenterol 6(3):461-464. Published online Jun 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i3.461