BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Topic Highlight
Review
Minireviews
Kazuo Hara, Kenji Yamao, Nobumasa Mizuno, Susumu Hijioka, Hiroshi Imaoka, Masahiro Tajika, Tutomu Tanaka, Makoto Ishihara, Nozomi Okuno, Nobuhiro Hieda, Tukasa Yoshida, Yasumasa Niwa 
World J Gastroenterol 22(3):1297-1303. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1297
Keiichi Mitsuyama, Mikio Niwa, Hidetoshi Takedatsu, Hiroshi Yamasaki, Kotaro Kuwaki, Shinichiro Yoshioka, Ryosuke Yamauchi, Shuhei Fukunaga, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 22(3):1304-1310. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1304
Systematic Reviews