BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Topic Highlight
Markus Brückner, Philipp Lenz, Marcus M Mücke, Faekah Gohar, Peter Willeke, Dirk Domagk, Dominik Bettenworth 
World J Gastroenterol 22(3):996-1007. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.996
Elisa Liverani, Eleonora Scaioli, Richard John Digby, Matteo Bellanova, Andrea Belluzzi 
World J Gastroenterol 22(3):1017-1033. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1017
Federico Coccolini, Giulia Montori, Marco Ceresoli, Simona Cima, Maria Carla Valli, Gabriela E Nita, Arianna Heyer, Fausto Catena, Luca Ansaloni 
World J Gastroenterol 22(3):1139-1159. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1139
Alexandre A Jácome, Anelisa K Coutinho, Enaldo M Lima, Aline C Andrade, José Sebastião dos Santos 
World J Gastroenterol 22(3):1160-1171. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1160
Review
Minireviews
Noriaki Koizumi, Yoshinori Harada, Takeo Minamikawa, Hideo Tanaka, Eigo Otsuji, Tetsuro Takamatsu 
World J Gastroenterol 22(3):1289-1296. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1289
Kazuo Hara, Kenji Yamao, Nobumasa Mizuno, Susumu Hijioka, Hiroshi Imaoka, Masahiro Tajika, Tutomu Tanaka, Makoto Ishihara, Nozomi Okuno, Nobuhiro Hieda, Tukasa Yoshida, Yasumasa Niwa 
World J Gastroenterol 22(3):1297-1303. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1297
Keiichi Mitsuyama, Mikio Niwa, Hidetoshi Takedatsu, Hiroshi Yamasaki, Kotaro Kuwaki, Shinichiro Yoshioka, Ryosuke Yamauchi, Shuhei Fukunaga, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 22(3):1304-1310. Published online Jan 21, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i3.1304
Systematic Reviews