BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Review
Tommaso M Manzia, Alessandro Parente, Ilaria Lenci, Bruno Sensi, Martina Milana, Carlo Gazia, Alessandro Signorello, Roberta Angelico, Giuseppe Grassi, Giuseppe Tisone, Leonardo Baiocchi 
World J Gastrointest Oncol 13(12):1939-1955. Published online Dec 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.1939
Minireviews
Stavros Spiliopoulos, Maria Teresa Zurlo, Annachiara Casella, Letizia Laera, Giammarco Surico, Alessia Surgo, Alba Fiorentino, Nicola de'Angelis, Roberto Calbi, Riccardo Memeo, Riccardo Inchingolo 
World J Gastrointest Oncol 13(12):2064-2075. Published online Dec 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.2064
Takuya Sho, Kenichi Morikawa, Akinori Kubo, Yoshimasa Tokuchi, Takashi Kitagataya, Ren Yamada, Taku Shigesawa, Mugumi Kimura, Masato Nakai, Goki Suda, Mitsuteru Natsuizaka, Koji Ogawa, Naoya Sakamoto 
World J Gastrointest Oncol 13(12):2076-2087. Published online Dec 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.2076
Basic Study
Mitsuru Sugimoto, Kazumichi Abe, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Yuki Sato, Hiroki Irie, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Mika Takasumi, Minami Hashimoto, Tsunetaka Kato, Ryoichiro Kobashi, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira 
World J Gastrointest Oncol 13(12):2088-2100. Published online Dec 15, 2021. doi: 10.4251/wjgo.v13.i12.2088
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Letter to the Editor