Original Articles
Copyright ©The Author(s) 1998. Published by Baishideng Publishing Group Inc. All rights reserved.
World J Gastroenterol. Dec 15, 1998; 4(6): 536-539
Published online Dec 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i6.536
Preliminary study on the production of transgenic mice harboring hepatitis B virus X gene
Huan-Zhang Zhu, Guo-Xiang Cheng, Jian-Qu Chen, Shu-Yuan Kuang, Yong Cheng, Xin-Li Zhang, Hou-Da Li, Shao-Fu Xu, Jing-Quan Shi, Geng-Sun Qian, Jian-Ren Gu
Huan-Zhang Zhu, Xin-Li Zhang, Jing-Quan Shi, Department of Pathology, Third Military Medical University, Chongqing 400038, China
Guo-Xiang Cheng, Jian-Qu Chen, Yong Cheng, Hou-Da Li, Shao-Fu Xu, Laboratory for Bioengineering, Yangzhou 225009, Jiangsu Province, China
Shu-Yuan Kuang, Geng-Sun Qian, Jian-Ren Gu, Shanghai Cancer Institute, Shanghai 200032, China
Huan-Zhang Zhu, male, born on February 26, 1964 and graduated from Department of Medicine in the Third Military Medical University, lecturer of pathology, having 6 papers published.
Author contributions: All authors contributed equally to the work.
Correspondence to: Dr. Guo-Xiang Cheng, Laboratory for Bioengineering, Jiangsu Province, Yangzhou University 225009, Jiansu Province, China
Telephone: +86-514-7979348
Received: June 10, 1998
Revised: August 21, 1998
Accepted: November 14, 1998
Published online: December 15, 1998
Core Tip