BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorials
Ding-Guo Li, Han-Ming Lu, Ying-Wei Chen 
World J Gastroenterol 4(5):377-379. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.377
Original Articles
Sien-Sing Yang, Chi-Hwa Wu, Li-Lin Chen, San-Chu Mo, Der-Fang Chen 
World J Gastroenterol 4(5):380-384. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.380
Zheng Ma, Shao-Juan Zhou, Kai-Chun Wu, Bo-Rong Pan, Tai-Dong Qiao, Bao-Jun Chen, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 4(5):404-408. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.404
Bing Xiao, Yong-Quan Shi, Yan-Qiu Zhao, Han You, Zuo-You Wang, Xian-Ling Liu, Fang Yin, Tai-Dong Qiao, Dai-Ming Fan 
World J Gastroenterol 4(5):421-425. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.421
Combined Traditional And Modera Medicine
Review
Bing Xia, Crusius JBA, Meuwissen SGM, Peña AS 
World J Gastroenterol 4(5):446-458. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.446
Brief Reports
Xue-Rui Yi, Xiang-Ping Kong, Yi-Jun Zhang, Ming-Hua Tong, Lian-Ping Yang, Ru-Bin Li 
World J Gastroenterol 4(5):459-460. Published online Oct 15, 1998. doi: 10.3748/wjg.v4.i5.459